Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat - 0rganizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk

OKS.524.18.2012.II

Legnica, dnia 14 września 2012 roku OKS.524.18.2012 K O M UN I KA T NR 16/2012 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, iż dnia 12 września 2012 roku do Urzędu Miasta Legnicy wpłynęła oferta Stowarzyszenia Młodzieżowego Klubu Kolarskiego „ Boltem Trek” przy ul. Grabskiego 14/22 w Legnicy na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Kolarstwo- kategorie młodzieżowe. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”, zmienionej uchwałą Nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012 roku- informujemy, że złożona oferta może zostać rozpatrzona w oparciu o art.19a w/w ustawy. Oferta zamieszczona jest na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta Legnica oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału .Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie do 24 września 2012 roku w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , lub oks@legnica.eu.

Metadane

Data wytworzenia : 17.09.2012
Data publikacji : 17.09.2012
Data modyfikacji : 17.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL