Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2020, 15:47

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru na ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście w Wydziale Infrastruktury KomunalnejPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska,
3/ odbyty co najmniej 6-miesięczny staż w administracji publicznej,
4/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),

Wymagania pożądane:
1/ komunikatywność,
2/ zdolności interpersonalne,
3/ umiejętność pracy w zespole,

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnej oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/ kontrolowanie i koordynowanie działań w zakresie utrzymania porządku i czystości miasta,
2/ prowadzenie nadzoru nad działalnością cmentarza komunalnego,
3/ wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
4/ prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
5/ organizowanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,
6/ prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem szaletów publicznych i fontann,
7/ nadzorowanie eksploatacji słupów ogłoszeniowych,
8/ prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej,
9/ prowadzenie obsługi biurowej wydziału.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 20 września 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL