Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Wojska Obrony Terytorialnej

Poniedziałek, 26 marca 2018

Procedura rekrutacyjna do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Procedura powołania do OT

       Gdzie należy zgłosić się, aby wstąpić do WOT?

Należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy.

      Kto może ubiegać się o służbę w WOT?

O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej.

      Jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
 • posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

      Czy kobiety mogą wstąpić do WOT?

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą zasilać szeregi wojsk OT.

Czy będę mógł wstąpić do WOT, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?

Tak. Do wniosku o powołanie do TSW składanego do WKU kandydat do TSW powinien dołączyć informację, wskazującą czy szkolenie podstawowe odbywać się będzie jednorazowo w sposób ciągły przez okres 16 dni czy okresowo w dniach wolnych od pracy.

Jakie dokumenty składa w WKU żołnierz rezerwy, aby ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach Obrony Terytorialnej?

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej powinien zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania w danym korpusie kadry zawodowej. Do wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej żołnierz rezerwy dołącza:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

Kiedy w poszczególnych województwach można zgłaszać się w WKU?

Wojska Obrony Terytorialnej tworzone są etapami, dlatego też w celu złożenia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej lub do służby zawodowej w WOT w 2017 roku można zgłaszać się do wojskowych komend uzupełnień mieszczących się w województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Związane jest to z faktem utworzenia w tych województwach jednostek wojskowych OT. Sukcesywnie, w miarę tworzenia kolejnych jednostek wojskowych OT, będzie można składać wnioski o powołanie do TSW w województwach: warmińsko-mazurskim i mazowieckim, potem w pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a w ostatnim etapie w zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Jednak już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT. Osoby, które nawiążą kontakt z WKU zostaną ujęte w bazach danych osób deklarujących chęć służby w WOT i na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie zainteresowania.

W jaki sposób organizacje proobronne mają szanse wejść w struktury OT?

Zgodnie z zapisami ustawy, nie przewiduje się wcielania zwartych pododdziałów organizacji proobronnych w struktury Wojsk Obrony Terytorialnej. Członkowie organizacji proobronnych mogą zostać żołnierzami WOT poprzez indywidualne zgłoszenie. Niemniej organizacje proobronne mogą zgłaszać swoje propozycje współpracy celem ujęcia ich w planach działalności jednostek WOT. Głównym podmiotem realizującym współpracę z organizacjami proobronnymi w resorcie Obrony Narodowej jest Biuro ds. proobronnych.

Czy procedury rekrutacyjne dla cywili i dla żołnierzy rezerwy są takie same?

Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony zakłada, że procedury rekrutacyjne do WOT będą zróżnicowane dla cywili i żołnierzy rezerwy. Osoby cywilne, niesłużące dotąd w ogóle w wojsku, będą musiały odbyć szkolenie podstawowe i złożyć przysięgę wojskową – od tego momentu zyskują status żołnierzy. Natomiast żołnierze rezerwy, zgłaszający swój akces do służby w WOT będą poddani innemu rodzajowi szkolenia, bez konieczności ponownego składania przysięgi wojskowej.

Jaka jest procedura w przypadku żołnierzy zawodowych, którzy chcą się przenieść do Wojsk Obrony Terytorialnej?

Żołnierz zawodowy zainteresowany pełnieniem służby w jednostce Obrony Terytorialnej, zgłasza swoją kandydaturę do dowódcy jednostki WOT, w której służbą jest zainteresowany. Jeżeli jednostka dysponuje wolnymi stanowiskami służbowymi, a żołnierz zawodowy spełnia wymagania kwalifikacyjne, dowódca jednostki przeprowadza z kandydatem rozmowę kadrową, z której jest wykonywana notatka służbowa.
W przypadku pozytywnego wyniku rozmowy, żołnierz zawodowy występuje drogą służbową do organu uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko służbowe (Minister Obrony Narodowej, Dowódca Generalny RSZ) z wnioskiem o wyznaczenie na zaproponowane stanowisko służbowe oraz załącza do wniosku notatkę z rozmowy kadrowej.

Jaka jest procedura w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy ma podpisany kontrakt NSR, a jest zainteresowany służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego, żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków z tego przydziału. O służbę w WOT może ubiegać się po jego wygaśnięciu lub uchyleniu.
 

Czy można ubiegać się o miejsce w WOT mając kategorię zdrowia „D”?

Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony zakłada przewidują taką możliwość. Takie rozwiązanie pozwoli rekrutować zarówno osoby z kat. A jak i ochotników posiadających wiedzę specjalistyczną przydatną w tego rodzaju wojskach, np. informatyków, którzy posiadają inną niż wymienioną wyżej kategorię.

Jakie są limity wiekowe dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową?

Limitem wiekowym dla żołnierzy zawodowych nie pozwalającym im służyć dłużej, jest osiągnięcie wieku 60 lat. Proponuje się, aby żołnierze TSW mogli pełnić służbę do osiągnięcia 55 lat (szeregowi) i 63 lat (podoficerowie i oficerowie).

Czy żołnierze tej formacji będą podlegali obowiązkowi zachowania apolityczności, podobnie jak żołnierze zawodowi?

W okresie odbywania czynnej służby wojskowej, członkostwo żołnierzy w partiach politycznych podlega zawieszeniu.

Czy w procesie rekrutacji do struktur OT przynależność organizacyjna i kwestie światopoglądowe będą kryterium branym pod uwagę przy naborze?

Przynależność organizacyjna i kwestie światopoglądowe nie są kryterium branym pod uwagę przy naborze do struktur wojskowych.

 

Cytowany tekst i załączniki pochodzą z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji o Wojskach Obrony Terytorialnej znajduje się pod linkiem http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/ 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.03.2018
Data modyfikacji : 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL