Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Sprawy obronne i wojskowe

Środa, 17 maja 2017

Akcja Kurierska Administracji publicznej (AKAP)

AKCJA KURIERSKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Akcja kurierska Administracji Publicznej - AKAP jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin, miast) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje
o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

Celem uruchomienia akcji kurierskiej jest sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do konkretnego adresata (żołnierza).

Dokumentami powołania są:

 • karty powołania dla żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,

 • karty powołania dla żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział
  w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków,

 • karty powołania do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny,

 • wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.

Karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręczają, za potwierdzeniem odbioru, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu),
na terenie objętym ich właściwością.


 

Uruchomienie akcji kurierskiej przez organy administracji publicznej następuje na podstawie:

 • hasła określonego tabelą sygnałową przekazanego środkami łączności przewodowej lub radiowej, potwierdzonego następnie pismem,

 • hasła określonego tabelą sygnałową, przekazanego w formie pisemnej przez kuriera,

 • hasła zarządzającego uruchomienie akcji kurierskiej, które określa gminy objęte akcją, liczbę kart powołania przewidzianych do doręczenia oraz wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie miasta Legnicy odpowiedzialny jest Prezydent Miasta. Kierującym Akcją Kurierską jest Prezydent Miasta lub upoważnione przez niego osoby wskazane w dokumentacji AK. Zadanie realizuje zespół akcji kurierskiej, w skład którego wchodzą kierujący akcją oraz kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy i kurierzy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.11.1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020, z 2020 r. poz. 374).
 2. Obwieszczenie Ministra Sprawa Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania
  i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej. (Dz.U. 2014 poz. 3),
 3. Aktualne Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL