Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 09:47

Sprawy obronne i wojskowe

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Legnica w 2024 roku.

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez Prezydenta Miasta Legnicy, Powiatowe Komisje Lekarskie i Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie w celu przygotowania zasobów osobowych dla potrzeb obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Prezydent Miasta Legnicy wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 - 2023:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny;  
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Legnica.

 

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Legnicy przy ul. Koziorożca 14, Spółdzielczy Dom Kultury ,,Kopernik” w dniach od 02  kwietnia 2024 r. – 26 kwietnia 2024 r.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku.

 

Metadane

Data publikacji : 19.01.2024
Data modyfikacji : 19.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL