Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/ostrzeganie-i-alarmowan/19701,ZASADY-ORGANIZACJA-I-FUNKCJONOWANIE-POWSZECHNEGO-OSTRZEGANIA-I-ALARMOWANIA-LUDNO.html
29.02.2024, 02:55

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH

Podstawa prawna tworzenia i organizacji systemów alarmowania Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (D. U. z 2013 r. poz. 96). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.461, z późn. zm.).

URZĄD MIASTA LEGNICA

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO dla m. LEGNICY

 

Definicje wybranych pojęć

Alarm – sygnał z dowolnego źródła o wykryciu skażenia, wystąpienia sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie działania w celu natychmiastowego przekazania sygnału do władz, służb i do ludności na danym terenie informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu, wystąpieniu sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Powiadamianie – przekazanie przy użyciu dostępnych środków, informacji w celu zaalarmowania właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz poinformowania o sposobie postępowania w danym przypadku

 

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

 • Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe PCZK i WCZK. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych.
 • Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
 • sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi jak: dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. (ustala to właściwy terenowo szef obrony cywilnej)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

POSTĘPOWANIE PO USŁYSZENIU SYGNAŁU /ALARMU

PAMIĘTAJ!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

PAMIĘTAJ!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

 

DO UNIWERSALNYCH ZASAD ZACHOWANIA SIĘ LUDZI  W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ, UŁATWIAJĄCYCH ADAPTACJĘ DO TRUDNYCH WARUNKÓW NALEŻĄ:

 • szybkie działanie, ale bez paniki;

 • ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;

 • zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;

 • udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;

 • rozsądne korzystanie z zapasów;

 • słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowaniaw sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);

 • w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;

 • wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

   

  Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,

 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,

 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

   

  Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,

 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,

 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

   

  Prowadzący pojazdy mechaniczne:

  po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

  W strefie zagrożonej skażeniami:

  nałożyć maskę p. gaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami

 • starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90° do kierunku wiatru

 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym

 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń

 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych

 • nie spożywać produktów żywnościowych

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony

 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt

 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć)

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej

   

 

Metadane

Data publikacji : 15.02.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony