Ostatnia aktualizacja strony: 13.06.2024, 11:17

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE I CHARLIE-CRP

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE

CEL ZADANIA

  1. zapewnienie bezpieczeństwa :
  •  pracownikom Urzędu Miasta Legnicy,
  • pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnicy,
  •  osobom przebywającym na terenie  Urzędu Miasta Legnicy i na terenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnicy,
  1. ochrona infrastruktury Urzędu Miasta Legnicy poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji dla przeciwdziałania  i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych.

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA

1. Niepokój wśród pracowników i presja czasu, absencja pracowników, niepewność i strach pracowników.

2. Niewłaściwy przepływ informacji, wystąpienie chaosu informacyjnego i elementów paniki, możliwy chaos organizacyjny.

3. Brak zasilania w energię elektryczną, utrudnienia w łączności (np. zablokowanie linii telefonicznych, internetu).

4. Zwiększona liczba klientów urzędu w związku z okresem wakacyjnym. 4. Utrudnienia w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości skontaktowania się). 5. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia.

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe dyżury we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;

2) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

3) sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;

4) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu;

5) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów;

6) ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych;

7) wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych;

8) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem;

9) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE-CRP

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych
dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji
w sprawach bezpieczeństwa systemów;

2) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości
ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;

3) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

   a)  dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,

   b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Obowiązuje od : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL