Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I ALFA-CRP

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA

CEL ZADANIA

  1. zapewnienie bezpieczeństwa:
  2. pracownikom Urzędu Miasta Legnicy,
  3. pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnicy,
  4. osobom przebywającym na terenieUrzędu Miasta Legnicy i na terenie jednostek organizacyjnych Urzędu MiastaLegnicy,ochrona infrastruktury Urzędu Miasta Legnicy poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji dlaprzeciwdziałaniai minimalizacjiskutków ataków terrorystycznych.

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA

  1. Niepokój wśród pracowników i presja czasu, absencja pracowników, niepewność i strach pracowników.
  2. Niewłaściwy przepływ informacji, wystąpienie chaosu informacyjnego i elementów paniki, możliwy chaos organizacyjny.
  3. Brak zasalania w energię elektryczną, utrudnienia w łączności (np. zablokowanie linii telefonicznych, internetu).
  4. Zwiększona liczba klientów urzędu w związku z okresem wakacyjnym.

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności wykonać następujące zadania:

1) prowadzić, przy użyciu funkcjonariuszy Policji lub funkcjonariuszy Straży Granicznej, wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;

2) prowadzić, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

3) zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

4) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności
w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

5) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych
do wzmocnienia ochrony obiektów;

6) przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;

7) sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

8) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

9) dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;

10) dokonać przeglądu wszystkich procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;

11) prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA-CRP

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej "systemami",
w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz:   

   a)  monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji
   elektronicznej,   

   b)  sprawdzać dostępność usług elektronicznych,   

   c)  dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;

2) poinformować personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny
za bezpieczeństwo systemów;

3) sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;             

5) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;

6) informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Obowiązuje od : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL