Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

Piątek, 15 grudnia 2017

STOPNIE ALARMOWE

Stosowanie stopni alarmowych

Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „stopniami alarmowymi CRP”, obejmujących przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków.

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP są wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez:

Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych , podporządkowanych lub nadzorowanych organów, jednostek organizacyjnych i urzędów.

wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urzędów według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.

Zadania wynikające z wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP są niezwłocznie realizowane przez właściwe organy administracji publicznej, w tym kierowników podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych organów, jednostek organizacyjnych i urzędów zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, bez konieczności wydawania dodatkowych własnych aktów prawnych.

Organy wymienione w ust. 2 mogą podać do publicznej wiadomości komunikat o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu.

Przekazanie komunikatu, o którym mowa w ust. 4, realizowane jest na zasadach określonych w art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 ze zmianami).

Ilekroć w załączniku jest mowa o infrastrukturze – należy przez to rozumieć obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznegoi ciągłego funkcjonowania organów administracji publicznej.

 

Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

1) Pierwszy stopień alarmowy ( stopień ALFA );

2) Drugi stopień alarmowy ( stopień BRAVO );

3) Trzeci stopień alarmowy ( stopień CHARLIE);

4) Czwarty stopień alarmowy ( stopień  DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

1)   Pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA-CRP );

2)   Drugi stopień alarmowy CRP ( stopień BRAVO-CRP );

3)   Trzeci stopień alarmowy CRP ( stopień CHARLIE-CRP);

4)   Czwarty stopień alarmowy CRP ( stopień  DELTA- CRP).

Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich.

Stopnie wymienione w ust. 1 i 2 mogą być wprowadzane rozdzielnie lub łącznie.

W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP, należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego. 

Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) lub stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) można wprowadzić
w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Drugi stopień alarmowy BRAVO (stopień BRAVO) lub stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) można wprowadzić
w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) lub stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) można wprowadzić w przypadku:

1)  wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

a)  bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 

b)  bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej,  

c)  bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie

dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;     

3)  uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) lub stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP) można wprowadzić
w przypadku:

1)  wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie: 

a)  bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

b)  bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,   

c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie
dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL