Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/jednostki-odpowiedzialn/18203,Zakres-reagowania-kryzysowego.html
18.07.2024, 07:47

Zakres reagowania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

 • organów zarządzania kryzysowego,
 • organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.
   

 

 

*https://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Na terenie Gminy Legnica zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej oraz w stanach gotowości obronnej państwa:

 

 • stałej gotowości obronnej państwa;
 • gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
 • gotowości obronnej państwa czasu wojny.

realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego I Obrony Cywilnej.

Wydział realizuje zadania w zakresie:

 • planowania cywilnego;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na potencjalne zagrożenia;
 • koordynacji i nadzoru wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny;
 • koordynacji realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wydział zapewnia obsługę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w zakresie:

 • organizowania współdziałania z jednostkami administracji rządowej, samorządowej służbami prowadzącymi akcje ratownicze i innymi podmiotami na obszarze miasta Legnicy;
 • nadzoru nad sporządzeniem i bieżącej aktualizacji dokumentacji operacyjnej;
 • sporządzania dokumentacji z posiedzeń Zespołu;
 • sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zespołu;
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracy Zespołu.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 18.11.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko

Opcje strony