Ostatnia aktualizacja strony: 19.06.2024, 15:02

Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Zakres reagowania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

 • organów zarządzania kryzysowego,
 • organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.
   

 

 

*https://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Na terenie Gminy Legnica zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej oraz w stanach gotowości obronnej państwa:

 

 • stałej gotowości obronnej państwa;
 • gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
 • gotowości obronnej państwa czasu wojny.

realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego I Obrony Cywilnej.

Wydział realizuje zadania w zakresie:

 • planowania cywilnego;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na potencjalne zagrożenia;
 • koordynacji i nadzoru wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny;
 • koordynacji realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wydział zapewnia obsługę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w zakresie:

 • organizowania współdziałania z jednostkami administracji rządowej, samorządowej służbami prowadzącymi akcje ratownicze i innymi podmiotami na obszarze miasta Legnicy;
 • nadzoru nad sporządzeniem i bieżącej aktualizacji dokumentacji operacyjnej;
 • sporządzania dokumentacji z posiedzeń Zespołu;
 • sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zespołu;
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracy Zespołu.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL