Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/jednostki-odpowiedzialn/18202,Wydzial-Zarzadzania-Kryzysowego-i-Obrony-Cywilnej.html
25.04.2024, 09:38

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Sytuacja kryzysowa jest to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków

Wydział wykonuje zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej, określone art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawach o stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny).

Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZKOC) należą:

1) zadania gminy w zakresie:

 • ochrony przeciwpowodziowej miasta, w tym opracowanie, wdrożenie i aktualizacja „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla miasta Legnicy”, obsługa operacyjna i kancelaryjna Miejskiego Zespołu Ochrony przed Powodzią, organizacja i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym kontrola bezpieczeństwa imprez masowych i wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Prawo o zgromadzeniach.

2) zadania gminy i powiatu w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego, w tym  opracowanie, wdrożenie i aktualizacja „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy” oraz koordynacja pracy i obsługa administracyjno – biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy.
 • obrony cywilnej, w tym opracowywanie, wdrożenie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej miasta Legnicy”, okresowych planów działania oraz nadzoru nad organizacją i działaniem obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • powszechnego obowiązku obrony, w tym organizowania i przeprowadzania rejestracji i kwalifikacji wojskowej, przygotowania i prowadzenia akcji kurierskiej w razie mobilizacji i wojny, nakładania w formie decyzji administracyjnych świadczeń osobistych i rzeczowych, przygotowywania planów i organizowanie szkolenia obronnego.

3) zadania powiatu w zakresie:

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakresie obsługi administracyjno – biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, koordynacji pracy Rady Programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz obsługi administracyjno – biurowej Rady Programu, współpracy z powiatowymi inspekcjami i strażami w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
 • obronności w zakresie opracowania wdrożenia i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Legnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Ważne!

Wszystkie Plany operacyjne opracowywane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu miasta Legnicy, będące dokumentami jawnymi, są do wglądu w wersji papierowej, w siedzibie Wydziału przy Al. Rzeczypospolitej 3 w Legnicy.

Na wniosek udostępnia się fragmenty Planów, dotyczące informacji ogólnych oraz działalności Gminy Legnica, na potrzeby prac naukowych i opracowań szkolnych.

O informacje zawarte w Planach odnoszące się do sił, środków, procedur i zasad postępowania, uzyskane od jednostek wiodących i uczestniczących w układzie zagrożeń należy wnioskować do tych jednostek.

 

Jednostki wiodące w układzie zagrożeń:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

 • pożary;
 • katastrofy w ruchu lądowym;
 • katastrofy budowlane;
 • skażenie chemiczne;
 • silne wiatry, nawalne deszcze, gradobicia.

2. Komenda Miejska Policji:

 • zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;
 • akty terroru.

3. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Wrocław, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy - Susza, upał.

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy - Epidemie i bioterroryzm.

5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii Legnica - Epizootie

6. Zarząd Dróg Miejskich - Intensywne opady śniegu, silne mrozy

7. Tauron S.A. - Awarie techniczne systemu energetycznego.

8. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Awarie techniczne sieci gazowej.

9. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. - Awarie techniczne sieci ciepłownicznej.

10. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Awarie techniczne zasilania w wodę.

Metadane

Data publikacji : 09.03.2020
Data modyfikacji : 19.11.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko

Opcje strony