Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/8910,Dostawa-i-wdrozenie-informatycznego-Zintegrowanego-Systemu-Wspomagajacego-Zarzad.html
23.07.2024, 20:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzaniem Miastem (zwanego dalej ZSZM) wraz z migracją danych z istniejących systemów bazodanowych, szkoleniami pracowników, instalacją i konfiguracją oprogramowani(...)

Dostawa i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzaniem Miastem (zwanego dalej ZSZM) wraz z migracją danych z istniejących systemów bazodanowych, szkoleniami pracowników, instalacją i konfiguracją oprogramowania, serwisem wdrożonego oprogramowania w Urzędzie Miasta Legnica oraz dostawą i konfiguracją optymalnej dla oferowanego rozwiązania platformy sprzętowo-systemowej. Ponadto w ramach realizacji zadania dla każdego modułu wydającego decyzje administracyjne ZSZM będzie współpracował "on line" (wymiana danych) z systemem obiegu spraw i dokumentów (w tym mechanizmy podpisu elektronicznego), jaki zostanie wdrożony przez Zamawiającego w okresie realizacji niniejszego zamówienia.
Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słoiwański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48 076 72-12-322
  Faks:
+ 48 076 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzaniem Miastem (zwanego dalej ZSZM) wraz z migracją danych z istniejących systemów bazodanowych, szkoleniami pracowników, instalacją i konfiguracją oprogramowania, serwisem wdrożonego oprogramowania w Urzędzie Miasta Legnica oraz dostawą i konfiguracją optymalnej dla oferowanego rozwiązania platformy sprzętowo-systemowej.
Ponadto w ramach realizacji zadania dla każdego modułu wydającego decyzje administracyjne ZSZM będzie współpracował "on line" (wymiana danych) z systemem obiegu spraw i dokumentów (w tym mechanizmy podpisu elektronicznego), jaki zostanie wdrożony przez Zamawiającego w okresie realizacji niniejszego zamówienia.
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i wdrożenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem (zwanego dalej ZSZM) wraz z migracją danych z istniejących systemów bazodanowych, szkoleniami pracowników, instalacją i konfiguracją oprogramowania, serwisem wdrożonego oprogramowania w Urzędzie Miasta Legnica oraz dostawą i konfiguracją optymalnej dla oferowanego rozwiązania platformy sprzętowo-systemowej.
Ponadto w ramach realizacji zadania dla każdego modułu wydającego decyzje administracyjne ZSZM będzie współpracował "on line" (wymiana danych) z systemem obiegu spraw i dokumentów (w tym mechanizmy podpisu elektronicznego), jaki zostanie wdrożony przez Zamawiającego w okresie realizacji niniejszego zamówienia.

Szczegółowy zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia określają załączniki :

Załącznik nr 1 do Wniosku - Zakres i wymagania (kwalifikujące-wymagane bezwzględnie i uzupełniające) funkcjonalne, techniczne, merytoryczne i prawne ZSZM,

Załącznik nr 2 do Wniosku - Wymagane przez Zamawiającego cechy, sposób i zasady wdrożenia ZSZM (w tym: instalacja i konfiguracja, migracje danych, szkolenia, odbiory dostaw i usług),

Załącznik nr 3 do Wniosku - Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji i zasady serwisu powdrożeniowego ZSZM,

Załącznik nr 4 do Wniosku - Opis środowiska Zamawiającego ZSZM.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica- Urząd Miasta
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 30.24.82.00-1
  Dodatkowe przedmioty
72.26.70.00-4
30.26.00.00-9
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Zamówienie publiczne o wartości netto powyżej 130.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:   72  i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Wykonawca posiadać musi średni roczny obrót w wysokości min. 1 mln PLN.

2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 mln PLN.

3) doświadczenie zawodowe :
Definicja:
Zamówieniem porównywalnym nazywać się będzie zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu zintegrowanego:
- obsługiwanego przez co najmniej 50 nazwanych użytkowników,
- o wymaganych przez Zamawiającego cechach technicznych i funkcjonalnych,
- obejmującego w każdym przypadku co najmniej zakres: obsługę ewidencji ludności, obsługę ewidencji podatkowych, opłat i należności wraz z windykacją, obsługę finansowo-księgową, obsługę planowania i realizacji budżetu, w tym budżetu w ujęciu zadaniowym,
- realizującego wymianę danych z systemami zewnętrznymi
dla urzędów administracji samorządu terytorialnego obsługujących miasta na prawach powiatu o porównywalnej liczbie mieszkańców (ponad 100 tysięcy) oraz porównywalnej powierzchni.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie, zrealizował jako Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat ; a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie ; min. 2 zamówienia porównywalne z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

4) potencjał kadrowy - Wykonawca musi dysponować i wyznaczyć do wykonania zamówienia osoby o doświadczeniu w realizacji zadań objętych zamówieniem w celu obsadzenia podanych poniżej stanowisk:

- kierownik projektu odpowiedzialny za całość wdrożenia ; 1 osoba z udokumentowanym kierowaniem realizacją min. 1 zamówienia porównywalnego wykazanego w Załączniku nr 6 do Wniosku (Informacje Ogólne).

- pracownik Wykonawcy wykonujący określony zakres przedmiotu zamówienia ; min. 2 osoby z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu prac wdrożeniowych o co najmniej takim samym zakresie jak w niniejszym zadaniu w min. 2 zamówieniach porównywalnych wykazanych w Załączniku nr 6 do Wniosku (Informacje Ogólne).

Osoby wskazane jako personel odpowiedzialny za realizację zamówienia, powinny posiadać w okresie wykazanego doświadczenia zawodowego uprawnienia w odpowiedniej specjalności potwierdzające wykształcenie, ukończone kursy,
specjalistyczne kwalifikacje.

Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień, ukończonych kursów itp. oraz dokumenty potwierdzające :
- kierowanie realizacją min. 1 zamówienia porównywalnego wykazanego w Załączniku nr 6 do Wniosku ( Informacje Ogólne) ; dla kierownika projektu,
- prowadzenie prac wdrożeniowych o co najmniej takim samym zakresie jak w niniejszym zadaniu w min. 2 zamówieniach porównywalnch wykazanych w Załączniku nr 6 do Wniosku (Informacje Ogólne); dla pozostałych pracowników Wykonawcy wraz z określeniem zakresu prac przez nich wykonywanych .

Do załącznika należy załączyć również informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy- w tym okresie, w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) oferowany ZSZM posiadać musi zakres i wymagania kwalifikujące - K ( kwalifikujące - wymagane bezwzględnie) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku (Informacje Ogólne). Oferowany system nie realizujący zakresu o priorytecie K oraz nie realizujący wymagań o priorytecie K nie mieści się w zakresie zamówienia.

6) moduł ewidencji ludności oferowanego ZSZM posiadać musi aktualne świadectwo homologacji wydane przez MSWiA.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Negocjacje z ogłoszeniem

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
5
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. cena realizacj : 50

2. funkcjonlność systemu : 50

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-04-06
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data Miejsce
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-02-27

Metadane

Data wytworzenia : 27.02.2006
Data publikacji : 27.02.2006
Data modyfikacji : 27.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony