Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 11.110.379,- zł w tym : 1.959.379,- zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.151.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72- 12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 11.110.379,- zł
w tym : 1.959.379,- zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.151.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, długoterminowego w wysokości do 11.110.379,-zł
w tym : 1.959.379,- zł na realizację zadań inwestycyjnych i 9.151.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
na poniższych zasadach :
•kwota kredytu – do 11.110.379,- zł.
•kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy
•spłata kredytu po upływie karencji zgodnie z § 5 projektu umowy
•spłata odsetek w okresach miesięcznych
•cena kredytu - suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego opublikowanego w „Rzeczypospolitej” w dniu 11.10.2006r. + marża banku + prowizja banku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości kredytu zgodnie z ewentualnymi zmiani budżetu miasta wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy - urealnienie kwoty kredytu oraz transz spłaty kredytu nastąpi na etapie podpisania umowy
o udzielenie kredytu.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 66.13.00.00-0
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Powyżej 137.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2015-12-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1) -3) ustawy Pzp. Ocena warunku według :
a)oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ustawy Pzp, oraz że spełnia warunki art. 22 ust.1 pkt.1) – 3) ustawy Pzp. -
b)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłatami opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- [dotyczy podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.10.2002r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz.1661)].
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku według :
a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b)zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie..


3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzone polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym w/w ubezpieczenie Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunku według załączonej przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. Marża banku od udzielonego kredytu : 65

2. OProwizja od udzielonego kredytu : 35

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy) 93 PLN

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-10-23
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-10-23 Miejsce
Urząd Miasta Legnica, Plac słowiański 8 , pokój nr 208
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL