Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/8513,Przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-i-montaz-17-sztuk-okien-wraz-z-parapetami-w.html
21.05.2024, 13:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż 17 sztuk okien wraz z parapetami w ciągu korytarza I piętra i parteru budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż 17 sztuk okien wraz z parapetami w ciągu korytarza I piętra i parteru budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1. w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Zygmunt Podlaski – Dyrektor Wydziału Administracyjno -Gospodarczego Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 11, tel. (076) 72-12-191, w godz. 800 - 1500,
2. w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 –1500,
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł - „Wykonanie i montaż 17 sztuk okien wraz z parapetami w ciągu korytarza I piętra i parteru budynku Urzędu Miasta – Plac Słowiański 8”
Numer sprawy: IM 341-7/2/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – roboty budowlane.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45.42.11.00.-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
20.31.10.00 –9 – okna drewniane

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż 17 sztuk okien w ciągu I piętra i parteru budynku Urzędu Miasta Legnica wraz z parapetami w zakresie m.in:
1) demontaż istniejących okien i parapetów wewnętrznych,
2) dostawa i montaż 17 sztuk okien drewnianych o parametrach m.in:
a) okno drewniane jednoramowe DJ 68
b) materiał: sosna klejona trójwarstwowo o powierzchniach zewnętrznych litych,
c) okucia obwiedniowe o funkcji rozwierno uchylnej np. Winhaus lub Roto,
d) kolor – machoń lazur uwidaczniający rysunek usłojenia drewna (odcień koloru musi być dobrany do koloru okien już wymienionych na III piętrze budynku Urzędu Miasta),
e) szyba niskoemisyjna o współczynniku U= 1,1 W/m C
3) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z drewna sosnowego koloru j.w. odpowiednio do każdego okna wg wzorca parapetu zdemontowanego,
4) uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów,
5) wykonanie wszelkich prac wykończeniowych związanych z w/w zakresem.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : do 30.10.2006r.

11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
· Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
· Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.4 Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko i wymagane uprawnienia i kwalifikacje :
Kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane dla branży konstrukcyjno – budowlanej, zaświadczenie Konserwatora Zabytków, że posiada kwalifikacje do kierowania i nadzorowania robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych oraz wpisana na listę członków PIIB i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Osoba wskazana w załączniku nr 3 powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB oraz załączyć informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zaświadczenie Konserwatora Zabytków potwierdzające posiadanie kwalifikacji do kierowania i nadzorowania robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych.
· Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :

Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
waga
100%
RAZEM 100%

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.


14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 28.08.2006r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2006r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 18.08.2006
Data publikacji : 18.08.2006
Data modyfikacji : 18.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony