Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„ Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów dla Gminy Legnica” .

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia>publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8, pokój 208
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„ Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów dla Gminy Legnica” .
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów wykonanych zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. ”w spawie rejestracji i oznaczania pojazdów”
( Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późniejszymi zmianami).

L.p. Opis Ilość
1.Tablice samochodowe jednorzędowe 18.000 kpl
2.Tablice samochodowe dwurzędowe 500 szt
3.Tablice motorowe 600 szt
4.Tablice motocyklowe 900 szt
5.Tablice zabytkowe 90 szt

Wykonawca dostarczał będzie tablice na koszt własny do siedziby Zamawiającego partiami w ciągu 7 dni od daty zamówienia.

W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał tablice wg nowych wzorów.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 27.52.00.00-6
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Powyżej 137.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2009-12-29
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1) -3) ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 "Instrukcji dla Wykonawców".
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

2. Prowadzą działalność w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku wg dokumentu określonego w pkt. 13 ppkt. 13.2 "Instrukcji dla Wykonawców".
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 "Instrukcjidla Wykonawców".
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców dostaw wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

4. Wniosą wadium w wysokości 10.000 zł zgodnie z zapisami ustawy Pzp oraz "Instrukcji dla Wykonawców".
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

5.Przedłożą zgodnie z art. 75 a ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwolenie Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych.
Ocena warunku wg załączonego przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt. 13 ppkt. 13.12 "Instrukcji dla Wykonawców".
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

6. Przedłożą certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. „w spawie rejestracji i oznaczania pojazdów” (Dz. U. z 2002r. Nr 133 , poz. 1123 z późniejszymi zmianami).
Ocena warunku wg załączonego przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt. 13 ppkt. 13.13 "Instrukcji dla Wykonawców">
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-11-27
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-11-27 Miejsce
Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pokój nr 208
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL