Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa systemu monitoringu bezpieczeństwa zwanego autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych” . Numer sprawy: IM 30340-10/V-4/06

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Tytuł - „Dostawa systemu monitoringu bezpieczeństwa zwanego autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych” .
Numer sprawy: IM 30340-10/V-4/06
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnosląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia>publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8 pokój nr 208
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia>publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Dostawa systemu monitoringu bezpieczeństwa zwanego autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych” .
Numer sprawy: IM 30340-10/V-4/06
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego systemu monitoringu bezpieczeństwa zwanego autokomputerami do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych.
Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem systemów przez Wykonawcę odbędzie się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domeyki 2 w Legnicy.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 30.23.20.00-4
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Powyżej 60.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:  14  (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem
i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 "Instrukcji dla Wykonawcó". W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. Cena : 95

2. Okres gwarancji : 5

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-12-18
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-12-18 Miejsce
Urząd Miasta Legnica. Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Zadanie (projekt) jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL