Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZIONEGO Tytuł „Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawa(...)

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZIONEGO Tytuł „Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B.V. (zwaną dalej Umową Select) wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nośników oprogramowania Microsoft”

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZIONEGO Tytuł „Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B.V. (zwaną dalej Umową Select) wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nośników oprogramowania Microsoft”
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Anna Komorek – inspektor Referatu Informatyki Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 218, tel. (076) 72-12-147,
w godz. 800 - 1500, e-mail ri@legnica.eu,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł „Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select dla administracji publicznej Nr 80S60033 z dnia 20.01.2003r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki a Microsoft Ireland Operations Limited B.V. (zwaną dalej Umową Select) wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nośników oprogramowania Microsoft”
Numer sprawy: IM 341-14/3/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawa.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówień uzupełniających zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy Pzp - dostawa.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322, fax. 076 72-12-325.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

CPV - 30248200-1 – licencje na oprogramowanie
CPV -72268000-1 – usługi dostawy oprogramowania
CPV - 72220000-3 – usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Wybór podmiotu obsługującego ramową Umowę Select wobec Urzędu Miasta Legnica wraz ze sprzedażą licencji na oprogramowanie Microsoft oraz dostawą nośników oprogramowania Microsoft.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować: umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008r., tj do dnia obowiązywania Umowy Select zgodnie z Formularzem Prolongaty Umowy Microsoft Select z dnia 28.12.2005r.


11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – obsługa ‘umowy Select” , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców dostaw wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

11.4. Upoważnieni są przez Microsoft do odsprzedawania na terenie objętym Umową Select licencji w ramach programu licencyjnego Select – posiada aktualny status Microsoft Large Account Reseller – tytuł upoważniający do sprzedaży specjalnego wielowolumenowego typu licencji Microsoft Select
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załączonego do oferty dokumentu - zaświadczenia lub certyfikat Microsoft
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.


12.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Wyrażona w procentach wysokość upustu od poziomu cen sugerowanych przez Microsoft zawarty w cennikach dla Listy Produktów, na wszystkie nabywane w ramach Umowy Select licencje 100%
Punktacja 0 * 100 pkt
Najwyższy upust : 100 pkt x waga
Pozostałe : (upust oferty / najwyższego upustu ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 20.10.2006r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 20.10.2006r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Legnica, październik 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL