Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „ Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy” . Numer sprawy: IM 341-9/6/2006

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„ Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy” . Numer sprawy: IM 341-9/6/2006
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Irena Trostowiecka – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 11, tel. (076) 72-12-242, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„ Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy” . Numer sprawy: IM 341-9/6/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – roboty budowlane.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322, fax. 076 72-12-325.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

8. Opis przedmiotu zamówienia :
uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od ul. Bielańskiej do ul. Jaworzyńskiej wraz z koroną wałów
o łącznej powierzchni 374.600 m2 obejmujące :
- wykoszenie traw międzywala rzeki od ul.Bielańskiej do ul.Jaworzyńskiej wraz z koroną wałów o pow. 374.600 m2
ścinanie krzaków o gęstości 4000 szt/ha na pow. 3,08 ha,
posmarowanie Roundapem odziomków po wycince krzaków na pow.3,08 ha,
usuwanie gałęzi po wycince – poprzez spalenie na miejscu w ilości1597,596 m.p.
usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem na wysypisko w ilości 3,102 t.
zgodnie z załączonym przedmiarem robót – Rozdział 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9. Zamawiający nie dopuszcza składania: a) ofert wariantowych, b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : do 08. 12.2006r.

11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

11.2. Prowadzą działalność w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku na podstawie załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów od poprzednich Zamawiających potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty: 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 04.10.2006r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).
16. Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2006r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Legnica, wrzesień 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL