Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/7276,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIA-O-ZAMOWIENIE-PUBLICZNE-O-WARTOSCI-PONIZEJ-60000-EURO-W-T.html
21.05.2024, 12:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł : Pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłeg(...)

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł : Pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy”. Numer sprawy: IM 341-9/1/2007

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł : Pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy”.
Numer sprawy: IM 341-9/1/2007
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Bożena Siwicka – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 11, tel. (076) 72-12-242, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł : Pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy”.
Numer sprawy: IM 341-9/1/2007

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

74271220-7 - geologiczne usługi doradcze

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Pełnienie funkcji Konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy” i obejmuje :
a)kontrolę prowadzonych prac w celu sprawdzenia zgodności prowadzonych robót z przyjętą na przetargu ofertą oraz zawartą umową, zarówno pod względem zakresu i sposobu wykonania prac jak i osiągniętych efektów, w tym:
•obowiązkowe 3 kontrole w miesiącu
•udział w poborach prób gruntu i wód podziemnych do analiz,
•udział w odbiorach poszczególnych etapów prac objętych umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym
z wykonawcą zadania
•opiniowanie okresowych sprawozdań (raportów) z prowadzonych prac i badań, sporządzanych przez wykonawcę zadania,
•opiniowanie sprawozdania (raportu) końcowego wraz z wnioskami z przeprowadzonych prac i badań, sporządzonego przez wykonawcę zadania,
•sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z kontroli prowadzonych prac,
•konsultacje i informacje, na każdorazowe żądanie Zamawiającego,
b) wykonanie dodatkowych, w miarę potrzeb, kontroli prowadzonych prac w każdym miesiącu trwania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : od 01.03.2007r. – 30.11.2008r.

11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 2 (oświadczenie Wykonawcy) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

11.4. Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: w zakresie kadry kierowniczej pod względem kwalifikacji, a w szczególności do obsadzenia podanych niżej stanowisk:


Konsultant - osoba z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze- uprawnienia geologiczne minimum 10 lat 1 osoba
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Osoby wskazane w wierszach 1-3 załącznika, jako personel odpowiedzialny za realizację zamówienia, powinny posiadać uprawnienia w odpowiedniej specjalności potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, ukończone kursy, specjalistyczne kwalifikacje. Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień, ukończonych kursów itp.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty : 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 20.02.2007r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 20.02.2007r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2007
Data publikacji : 06.03.2007
Data modyfikacji : 06.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony