Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy ; termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy(...)

Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy ; termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy ; termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
0) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Mirosława Jujeczka – główny specjalista Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 24, tel. (076) 72-12-324, fax (076) 72-12-325 w godz. 800 - 1500,
1) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, (076) 72-12-325 w godz. 800 –1500
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł zamówienia :
Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu.

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22.


6. Opis przedmiotu zamówienia:
6.1. Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych: Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – termomodernizacja szkoły, przebudowa sanitariatów, szatni i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych, rozbudowa sali sportowej, zespołu żywieniowego i zerówki, modernizacja boisk naziemnych i zagospodarowania terenu.
Parametry obiektu:
Powierzchnia użytkowa – 3 019,05 m2
Kubatura – 14 264 m3
Powierzchnia terenu : 12 960m2
w tym: powierzchnia zabudowy 1 499,69m2, powierzchnia boisk sportowych 3 207,66m2, place, chodniki i drogi dojazdowe 2 628,21 m2, tereny zielone 5 627,44m2.

6.2. Zamówienie obejmuje między innymi nadzór inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad robotami:
6.2.1. W obiektach szkolnych:
a) rozbudowę sali sportowej z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego,
b) remont istniejącej hali sportowej polegający na wymianie istniejącej posadzki, wykonaniu instalacji grzewczo-wentylacyjnej, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie okien oraz doposażeniu sali w brakujący sprzęt sportowy.
c) przebudowa sanitariatów w części dydaktycznej
d) przebudowę zespołu żywieniowego i zerówki wraz z przebudową układu funkcjonalnego,
e) remont lub wymianę posadzek w części dydaktycznej obiektu,
f) wymianę starej stolarki okiennej,
g) termomodernizację obiektu,
h) przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych,
i) przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych.


6.2.2. W zakresie zagospodarowania terenu:
a) w miejsce boiska asfaltowego budowa boisk do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i bieżni, budowa trybuny na 240 miejsc
b) plac apelowy o nawierzchni utwardzonej kostką betonową
c) zagospodarowanie terenu.


Szczegółowy zakres zamówienia określa Rozdział nr 4 – Wykaz dokumentacji projektowo- wykonawczej do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z przedmiotu zamówienia części robót w zakresie zagospodarowania terenu - poz. 8.2.2. a) - w miejsce boiska asfaltowego budowa boisk do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i bieżni, budowa trybuny na 240 miejsc.


6.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako:
74.31.31.30 –6 - USŁUGA

7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

8. Zamówienie należy zrealizować - do dnia 23.07.2010r. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w okresie realizacji robót i w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót rękojmi i gwarancji.

9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
ustawy pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
a) Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynator inspektorów nadzoru z kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem polegającymi na tym, że w okresie ostatnich 3 lat był inspektorem nadzoru co najmniej jednego zadania porównywalnego rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
b) Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
c) Inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
Wskazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Załączyć: kserokopie uprawnień budowlanych dla poszczególnych branż, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności np.: referencje, opinie.
Dla osoby wskazanej w załączniku nr 2 jako koordynator inspektorów nadzoru należy załączyć dokumenty potwierdzające, że koordynował prace zespołu w okresie ostatniczh 3 lat na co najmniej 1 obiekcie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na wykonaniu co najmniej :
1) budowy lub przebudowy hali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną, o kubaturze co najmniej 5 000m3 i
2) budowy boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o powierzchni co najmniej 300m2.
Ocena warunku wg załącznika nr 2 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie


10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny : waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga 100%
RAZEM 100%

12 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Informacje administracyjne

1. Oferty należy składać do 06.12.2006r. do godziny 12.15 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy,
Plac Słowiański 8 ( II piętro )
2. Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2006r o godzinie 12.45 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy,
Plac Słowiański 7 (parter)
3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 29.11.2006
Data publikacji : 29.11.2006
Data modyfikacji : 29.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL