Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/6703,Przetarg-ograniczony-na-wybor-wykonawcy-przebudowy-ulicy-Myrka-w-Legnicy-I-etap-.html
21.05.2024, 13:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Myrka w Legnicy - I etap postępowania.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg ograniczony na wybór wykonawcy
przebudowy ulicy Myrka w Legnicy - I etap postępowania.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115

3. Osoby prowadzące sprawę :
Elżbieta Rybacka – sprawy merytoryczne, Wydział Inwestycji Miejskich, Plac Słowiański 7, pokój nr 24,
tel. (076) 72-12-326, fax (076) 72-12-325, w godzinach 800-1500.
Irena Rewera – sprawy formalno-prawne, Wydział Inwestycji Miejskich, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax (076) 72-12-325 w godzinach 800-1500.

4. Tytuł : przetarg ograniczony na wybór wykonawcy
"Przebudowa ulicy Myrka w Legnicy”

5. Podstawa prawna :
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.

6. Kategoria i tryb zamówienia :
Kategoria – roboty budowlane
Tryb - „przetarg ograniczony” zgodnie z art. 10 ust.1 i art.art. 47-53 pzp ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych

8. Określenie przedmiotu zamówienia :

Zamówienie obejmuje przebudowę pasa drogowego ulicy Myrka w Legnicy i budowę pętli autobusowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z sieciami nn i sn, tj. między innymi w zakresie:
1) obiektów drogowych:
- jezdnia szer, 6 m długość - ok. 862,30 m
- pętla autobusowa szer, 4,0-4,5 m długość- ok. 151,96 m
- łączna powierzchni warstwy ścieralnej na jezdniach - ok. 7 160,34 m2
- chodniki z kostki betonowej- ok. 2 444,50 m2
- ścieżki rowerowe o nawierzchni mineralno-bitumicznej - ok. 1 160,00 m2
- zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu cementowego 4 szt. - ok. 392,10 m2
- wiaty autobusowe - 4 szt.
2) kanalizacji deszczowej:
- kanalizacja deszczowa z rur betonowych kielichowych Dn 600 - ok. 495 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC, klasa S, SDR 34, kielichowych Dn 400 - ok. 15 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC, klasa S, SDR 34, kielichowych Dn 315 - ok. 116 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC, klasa S, SDR 34, kielichowych Dn 250 - ok. 137 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC, klasa S, SDR 34, kielichowych Dn 200 - ok. 227 m


3) oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji z sieciami:
- słupy oświetleniowe o wysokości 6 m z wysięgnikiem 1- ramiennym + oprawa 150 W - 47 szt., w tym 11 szt. istniejących do wykorzystania.
- kable YAKXS 4x50 mm 2 - ok. 12 m
- obwód oświetleniowy KO-1 wykonany kabelem YAKXS 4x35 mm 2 - ok. 817 m
- obwód oświetleniowy KO-2 wykonany kabelem YAKXS 4x35 mm 2 - ok. 418 m
- szafka oświetleniowa SPO-3 - szt. 1
4) oznakowanie uliczne poziome i pionowe
Oryginał projektu budowlanego i wykonawczego - w kolorze, jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego -
Pl. Słowiański 7, pok. 24, w godzinach od 800 do 1500 .

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

9. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Główny przedmiot
45 233 000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg
Dodatkowe przedmioty 45 316 100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
45 232 440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45 233 222-1 - Roboty w zakresie chodników


10. Termin realizacji zamówienia :
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 czerwca 2007r.

11. Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości Wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunku wg Załącznika nr 1 do Wniosku.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

2) Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku wg dokumentu określonego w pkt. 12 ppkt. 2) niniejszych informacji ogólnych.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.

3) Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min. 4 500 000 złotych potwierdzony sprawozdaniem finansowym albo jego części oraz informację dodatkową, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. (warunek punktowany)
Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 2 do Wniosku.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

4) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone polisą a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym w/w ubezpieczenie Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

5) Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej przebudowa/budowa pasa drogowego - droga klasy Z, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 do Wniosku. W załączniku podać wartość, datę i miejsce wykonania robót, obiektów wraz z informacjami od poprzednich Zamawiających określających i potwierdzających zakres rzeczowy i finansowy robót, oraz że roboty te zostały wykonane należycie. (warunek punktowany)
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

6) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

1 Stanowisko i wymagane uprawnienia i kwalifikacje :
1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej, bez ograniczeń i kwalifikacjami polegającymi na tym, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia tj. co najmniej przebudowa/budowa pasa drogowego - drogi klasy Z, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji
2) Kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi dla branży elektrycznej, bez ograniczeń, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.
3) Kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi dla branży sanitarnej, bez ograniczeń, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do Wniosku.
Osoby wskazane w załączniku nr 4 powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń. Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień budowlanych dla poszczególnych branż, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Załączyć informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynność. Dla osoby wskazanej w załączniku nr 4 do Wniosku – jako kierownik budowy należy załączyć dokumenty potwierdzające że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia tj. co najmniej przebudowa/budowa pasa drogowego - droga klasy Z, np. informacje od inwestorów lub kserokopie wybranych stron z dzienników budowy.
Do załącznika nr 4 do Wniosku należy dołączyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

7) Informacja o podwykonawcach - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, przy czym wartość robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców nie może przekroczyć 40 % wartości całego zamówienia (na I etapie postępowania Wykonawca złoży oświadczenie do wniosku, że powierzy Podwykonawcy nie więcej niż 40 % przewidzianych robót budowlanych, a szczegółowy wykaz robót powierzonych Podwykonawczy w zakresie nie więcej niż 40 % zamówienia załączy w II etapie postępowania, w przypadku otrzymania zaproszenia do złożenia oferty).
Ocena warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 5 do Wniosku.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 11, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, oraz że spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.- wg Załącznika nr 1 do Wniosku.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, określający miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawca musi złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 1 do Wniosku.
4) Oświadczenie finansowe wg załącznika nr 2 do Wniosku - o posiadanych średniorocznych obrotach w wysokości min. 4 500 000 złotych, potwierdzonych sprawozdaniem finansowym albo jego częścią oraz informację dodatkową, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 2 do Wniosku. (warunek punktowany wg pkt. 15 ppkt. 1)).
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej 2 zamówienia na przebudowę/budowę pasa drogowego - drogi klasy Z, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg Załącznika nr 3 do Wniosku. W załączniku podać wartość, datę i miejsce wykonania robót, obiektów wraz z informacjami od poprzednich Zamawiających określających i potwierdzających zakres rzeczowy i finansowy robót, oraz że roboty te zostały wykonane należycie. (warunek punktowany wg pkt. 15 ppkt. 2))
6) Wykaz osób wg pkt. 11 ppkt 6), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg Załącznika nr 4 do Wniosku, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby które będą wykonywać obowiązki na danych stanowiskach posiadają wymagane uprawnienia.
Osoby wskazane w załączniku nr 4 powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń. Do załącznika dołączyć: kserokopię uprawnień budowlanych dla poszczególnych branż oraz potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Dla osoby wskazanej w załączniku nr 4 – jako kierownik budowy należy załączyć dokumenty potwierdzające że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia co najmniej co najmniej przebudowa/budowa pasa drogowego - droga klasy Z, np. referencje od inwestorów lub kserokopie wybranych stron z dzienników budowy.
Do załącznika nr 4 do Wniosku należy dołączyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu potwierdzenia , że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7) Informację o podwykonawcach - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, przy czym wartość robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców nie może przekroczyć 40 % wartości całego zamówienia (na I etapie postępowania Wykonawca złoży oświadczenie do wniosku, że powierzy Podwykonawcy tylko 40 % przewidzianych robót budowlanych, a szczegółowy wykaz robót powierzonych Podwykonawcy w zakresie 40 % zamówienia załączy w II etapie postępowania, w przypadku otrzymania zaproszenia do złożenia oferty).
ocena warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 5 do Wniosku.
8) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeśli z dokumentów, o których mowa wyżej nie będzie wynikał fakt opłacenia polisy, Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający opłacenie wszystkich składek wymagalnych na dzień złożenia wniosku.
9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego - załączyć pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w formie pisemnej i mają stanowić załączniki do Wniosku. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby, o których mowa powyżej w pkt. 12 ppkt 2) w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. imienna pieczątka.

13. Dokumentowanie spełniania warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymaganych w pkt. 12 ppkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy o terminach pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

14. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, aby w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożyli wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

Po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełniania oświadczeń i dokumentów brak jakiegokolwiek z nich lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie - nie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” kserokopii spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

15. Ocena podmiotowa - punktacja :
Zamawiający przewiduje zaproszenie do udziału w postępowaniu min 5 max 20 Wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki określone w pkt. 11 zgodnie z poniższą procedurą:

- Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę-punktację spełniania warunków. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki.
1) Ocena-punktacja warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie średniorocznego obrotu zgodnie z pkt. 11 ppkt. 3) i załącznikiem nr 2 do Wniosku.
Wysokość obrotu = 4 500 000 zł  10 000 000 zł > 10 000 000 zł
Ilość punktów 0 1 2

2) Ocena-punktacja warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia na podstawie ilości wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zgodnie z pkt. 11 ppkt. 5) i załącznikiem nr 3 do Wniosku
Doświadczenie zawodowe tj. co najmniej 2 przebudowy/budowy pasa drogowego - drogi klasy Z – szt 2 3  4
Ilość punktów 0 1 2

Zamawiający wybierze Wykonawców, którzy uzyskali łącznie najwyższą ilość punktów. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia dla II etapu postępowania oraz wskaże termin i miejsce złożenia ofert.
16. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1) Wniosek winien zawierać, nazwę (firmę) Wykonawcy, jego adres oraz oświadczenia Wykonawcy o chęci udziału w postępowaniu i o zapoznaniu się z ogłoszeniem o zamówieniu. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać ze strony internetowej Zamawiającego www.legnica.eu, a na pisemny wniosek Wykonawcy otrzymać pocztą lub w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22 w godz. 8.00 – 15.00.
2) Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) w odniesieniu do wymogów dotyczących wiarygodności Wykonawcy dokumenty przewidziane w niniejszej informacji winni złożyć wszyscy Wykonawcy z osobna - w tym m.in.: odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenia, zaświadczenia przewidziane niniejszą informacją,
b) oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
c) Wykonawcy powinni upoważnić osobę jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie udokumentowane winno być pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być zaopatrzone w znaki skarbowe i załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
d) formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winni podpisać wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
e) W przypadku spółek cywilnych ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- w odniesieniu do wymogów dotyczących wiarygodności Wykonawcy dokumenty przewidziane specyfikacją winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy; Zamawiający dopuszcza posługiwanie się wcześniejszymi dokumentami spółki,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenia, zaświadczenia- przewidziane specyfikacją winien złożyć każdy przedsiębiorca z osobna. W przypadku przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną przedsiębiorcy winni dołączyć kserokopie wniosku do sądu w tej sprawie, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”,
- formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winni podpisać wszyscy przedsiębiorcy (uczestnicy spółki) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4) Dokumenty, o których mowa w punkcie 12 winny być sporządzone w formie pisemnej i mają stanowić załączniki do Wniosku. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. imienna pieczątka.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6) Wniosek oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej informacji, mają być sporządzone według tych wzorów co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7) Wniosek ma być sporządzony na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jego treści.
8) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku i załączników były kolejno ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści wniosku i oświadczeń Wykonawcy (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
9) Zaleca się, aby strony wniosku wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone.
10) W przypadku, gdyby wniosek lub któryś załączników zawierał informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Zaleca się, aby wniosek został umieszczony w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
12) Wniosek winien być oznaczony nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowany do Zamawiającego na adres:

Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica
pok. nr 208
a także opisane:


„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
przetarg ograniczony na wybór wykonawcy
Przebudowa ulicy Myrka w Legnicy”


18. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wnioski należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,
59-220 Legnica, pokój nr 208 ( II piętro) w terminie 04-09-2006r. do godziny 13:00.

19. Zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
20. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22. Środki ochrony prawnej :

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI art.179-198 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 19, poz. 177 -z późniejszymi zmianami).

23. Sprawy nie objęte niniejszym dokumentem reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z przepisami wykonawczymi oraz Kodeks Cywilny.

Metadane

Data wytworzenia : 18.08.2006
Data publikacji : 18.08.2006
Data modyfikacji : 18.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony