Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacaj i bieżące utrzymanie fintann na terenie miasta Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Eksploatacaj i bieżące utrzymanie fintann na terenie miasta Legnicy.
  Treść zamówienia:
1.Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica - Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica tel. (076)72-12-100, fax. (076)72-12-115, zwana dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na "Eksploatację i bieżące utrzymanie fontann na terenie miasta Legnicy” -
CPV 50800000-3.

2. Zamówienie obejmuje : eksploatacje i bieżące utrzymanie fontann na terenie miasta Legnica w poniższym zakresie :
2.1 Zakres prac w okresie od 1 kwietnia do 30 października obejmuje:
- codzienne uruchamianie fontann: Neptun, Syrena – o godz. 1000 – wyłączanie o godz. 2000,
- codzienne uruchamianie fontanny Łabędź – o godz. 730 – wyłączanie o godz. 1800,
- codzienne uruchamianie fontanny Głównej w Parku Miejskim o godz. 1000 – wyłączanie o godz. 2000.
- oczyszczanie mis fontann i czyszczenie wody – co najmniej 2 razy w tygodniu,
- 2 razy w roku czyszczenie środkami chemicznymi powierzchni kamiennych fontann Neptun, Syrena, Łabędź,
- bieżącą obsługę urządzeń fontann i pompowni oraz usuwanie drobnych awarii ,
- konserwację urządzeń elektrycznych fontann,
- wypuszczenie wody z mis fontann przed okresem zimowym,
- odczytywanie stanów wodomierzy na poszczególnych fontannach raz w miesiącu i przekazywanie tych odczytów Zamawiającemu.
2.2 W okresie od 1 listopada do 31 marca zakres prac obejmuje:
- zabezpieczenie i konserwację urządzeń przed okresem zimowym,
- demontaż, konserwację i zabezpieczenie tryskaczy fontanny głównej w Parku Miejskim przed okresem zimowym,
- montaż tryskaczy fontanny głównej w Parku Miejskim przed wiosennym uruchomieniem,
- demontaż oraz montaż wodomierzy,
- wykonanie prób ciśnieniowych instalacji wodnej,
- likwidacja przecieków, uzupełnienie drobnych ubytków betonowych w misach fontann.
- montaż, konserwację i przegląd urządzeń fontann przed uruchomieniem wiosennym.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, urządzeń lub ich części z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stany pierwotnego.

3. Postępowanie o wykonanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
( Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177 – z późniejszymi zmianami) – usługa.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania :
1) ofert częściowych,
2) oferty wariantowej.

5. Termin realizacji - do 01.05.2006r - do 29.04.2009r.

6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 – z późniejszymi zmianami).
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 do instrukcji dla wykonawców.

6.2. Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku odbywać się będzie wg załączonego dokumentu określonego w pkt 8 ppkt 8.2 do instrukcji dla wykonawców.

6.3 Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , to znaczy : zrealizowali jako Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 do instrukcji dla wykonawców.
W załączniku podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców usług wraz z referencjami od poprzednich Zamawiających-odbiorców, potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie.

7. Wymogi dotyczące oferty :

7.1 Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy należy załączyć pełnomocnictwo. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7.2 Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.3 Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
7.4 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
7.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.7 Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzymuje Zamawiający.
7.8 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7.9 Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Uwaga: Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176 ze zm.).

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
I. Cena - 100 %
Punktacja 0 * 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga waga

9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, odebrać można w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 28, tel. 72-12-322.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :

10.1. wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie;
10.2 wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną

11. Oferty należy składać do 27.03.2006r. do
godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

12. Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2006r.
o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

13.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Przemysław Rogowski - referent Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pok. 101, tel. (076) 72-12-333, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska - inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój numer 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 - 1500.

Legnica, marzec 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 08.03.2006
Data publikacji : 08.03.2006
Data modyfikacji : 08.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL