Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/6433,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIA-O-ZAMOWIENIE-PUBLICZNE-O-WARTOSCI-PONIZEJ-60000-EURO-W-T.html
21.05.2024, 13:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Andrzej Przysłopski – Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój numer 128, tel. (076) 72-12-334,
w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój numer 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325, w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Naprawa i konserwacja wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy”
Numer sprawy: IM 341-4/5/2007

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

50800000-3 - różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje naprawę i konserwację wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych w niżej wymienionym zakresie :

1.Szklenie wiat szkłem zwykłym grubości 5 mm. -
420 m2.
2. Uzupełnienie kątownika metalowego 25 x 25 mm. - 50 m.
3. Dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbą olejną w kolorze czerwonym bez miniowania. - 170 m2
4.Dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbą olejną w kolorze czerwonym z miniowaniem. - 80 m2
5.Dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbą olejną białą powierzchni metalowych pełnych, pas dolny, górny, podsufitka – 430 m2
6. Uzupełnienie ścianki dolnej wiaty blachą powlekaną, białą trapezową T-35 grub.0,70mm. –
15 m2
7. Uzupełnienie podsufitki wiat blachą trapezową, powlekaną białą T-18 grub.0,50mm. - 35 m2
8. Uzupełnienie listwy drewnianej ławki - 40x 40 x 650 - sosna ( śruba m.8 x 60 szt. 2 ) - 40 szt.
9. Uzupełnienie daszków wiaty płytą poliwęglanową, komórkową o grub. 4,5 mm - 15 m2
10. Uzupełnienie posadzki cementowej grubości 2 - 3 cm zatartej na gładko - 10 m2.
11. Szklenie wiat szkłem zwykłym grubości 8 mm. - 15 m2.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : do 31.12.2007r.
11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – naprawa i konserwacja wiat przystankowych - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie
wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty : 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 08.03.2007r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 08.03.2007r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2007
Data publikacji : 06.03.2007
Data modyfikacji : 06.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony