Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 09:47

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja Stadionu Sportowego przy al. Orła Białego

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Maria Skowron
  Adres:
pl. Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 7212100
  Faks:
076 7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Maria Skowron
  Adres:
pl. Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076) 72-12-326
  Faks:
+48(076)7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
pl. Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076)72-12-326
  Faks:
+48(076)72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Modernizacja Stadionu Sportowego przy al. Orła Białego
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa stadionu piłkarskiego w zakresie obejmującym m.in.: 1. rozbiórkę istniejących trybun ziemnych wraz z bieżnią wokół istniejącej płyty boiska, 2. budowę czterech nowych trybun na 6177 miejsc, o konstrukcji żelbetowej, częściowo prefabrykowanej, w tym jedna trybuna - wschodnia A na 1640 miejsc - przekryta zadaszeniem o konstrukcji stalowej, przekrycie łukowe z blachy trapezowej, nachylenie dzchu 10 st. Wszystkie trybuny posiadać będą pod stropem siedzisk przestrzeń wykorzystaną na pomieszczenia użytkowe, w tym m.in. - zaplecze sanitarno-szatniowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, o łącznej pow. użytkowej około 2705 m2, 3. przesunięcie płyty boiska głównego o wymiarach 105m x 68m w kierunku południowym oraz modernizacja nawierzchni poprzez wykonanie nowej trawy naturalnej z systemem zraszającym i odwadniającym oraz bezpiecznym wyjściem na płytę boiska z szatni, 4. budowę ogrodzenia płyty boiska głównego o wymiarach terenu - 120m x 80m, 5. budowę ogrodzenia zewnętrznego stadionu wraz z pomieszczeniami kas i bramek wejściowych, 6. wykonania miejsc parkingowych ogólnodostępnych.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica, al. Orła Białego
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 45.21.22.24
  Dodatkowe przedmioty
45.23.10.00
45.31.00.00
45.33.00.00
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
I ETAP : trybuna wsch. główna A z zadaszeniem na 1640 miejsc siedzących; II ETAP : IIa - trybuna zach.B na 1922 miejsc bez zadaszenia; IIb - płyta główna - przesunięcie płyty boiska trawiastego; IIc - trybuna płd.C na 1315 miejsc bez zadaszenia; II ETAP : trybuna płn.D na 1300 miejsc; Prowadzone roboty muszą umożliwić funkcjonowanie obiektu w zakresie płyty głónej boiska do czasu przystąpienia do realizacji Etapu IIb; Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia montażu części siedzisk na trybunach.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:   36  i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Prowadzi działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia. 3. Posiada średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych w wysokości min. 7.500.000 zł oraz posiada zdolność kredytową Wykonawcy w wys. min. 800.000 zł. 4. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zadanie, w którym: - roboty ziemne i żelbetowe stanowiły min. 50% a kubatura obiektu była nie mniejsza niż 5.000 m3; - min. 1 boisko o nawierzchni trawiastej o pow. nie mniejszej niż 1.000 m2. 5. Zakres prac, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom nie może być większy niż 50% wartości całego zamówienia. 6. Mają do dyspozycji odpowiedni wykwalifikowany personel - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży konstrukcyjnej bez ograniczeń z doświadczeniem polegającym na tym, że był kierownikiem budowy w ciągu ostatnich 5 lat na co najmniej jednym zamówieniu, w którym wykonane roboty ziemne i żelbetowe stanowiły min. 50%, a kubatura obiektu była nie mniejsza niż 5.000 m3, wykonane zostało min. 1 boisko o nawierzchni trawiastej o pow. nie mniejszej niż. 1.000 m2, kierownik robót drogowych z uprawnieniami dla branży drogowej bez ograniczeń, kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami dla branży elektrycznej bez ograniczeń, kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi dla branży sanitarnej bez ograniczeń.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr 51  poz. 1147
z dnia 2005-03-15

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-10-20 Cena (o ile dotyczy) 1315 PLN

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-10-25
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-10-25 Miejsce
Urząd Miasta Legnica, Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 9 - UWAGA! Warunki i sposób płatności za SIWAZ: 1246 zł - Rozdział 4; 46 zł - Rozdział 1, Rozdział 2, Rozdział 3, Rozdział 5.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-09-16

Metadane

Data wytworzenia : 16.09.2005
Data publikacji : 28.09.2005
Data modyfikacji : 28.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL