Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg ograniczony : Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 – Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg ograniczony : Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 – Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X
Dostawy publikacja nieobowiązkowa
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa: Prezydent Miasta Legnica

Adres pocztowy: Plac Słowiański 8
Miejscowość:
Legnica Kod pocztowy:
59-220 Województwo:
dolnośląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Mirosława Jujeczka Tel.:
076-7212100
E-mail:
im@legnica.um.gov.pl Fax:
076-7212115
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.legnica.um.gov.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
0 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
X Inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
0 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
X Inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:
0 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów
X Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
0 Administracja rządowa centralna
0 Administracja rządowa terenowa
X Administracja samorządowa
0 Podmiot prawa publicznego
0 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub
trybunał
0 Państwowa szkoła wyższa
0 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
0 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
0 Inny (proszę określić): X Ogólne usługi publiczne
0 Obrona
0 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
0 Środowisko
0 Sprawy gospodarcze i finansowe
0 Zdrowie
0 Budownictwo i obiekty komunalne
0 Ochrona socjalna
0 Rekreacja, kultura i religia
0 Edukacja
0 Inne (proszę określić):

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak 0 nie X

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 – Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
(a) Roboty budowlane X (b) Dostawy 0 (c) Usługi 0
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego X0
0
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne 0
0
0
0
0 Kategoria usług: nr 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych
59-220 Legnica, ul. Rycerska 13 Główne miejsce realizacji dostawy


Główne miejsce świadczenia usługII.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 0
Zawarcia umowy ramowej 0

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami 0
Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą 0
Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:  lub miesiącach: 
Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):
Wartość bez VAT: Waluta
lub zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych: Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej.
Parametry obiektu:
Powierzchnia całkowita - 301,56 m2
Kubatura - 1957 m3
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
brak
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45.21.42.00-2 - -
Dodatkowe przedmioty
45.45.30.00-7
45.45.00.00-6 - -
- -
- -
- -
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak 0 nie X
II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak 0 nie X
II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje między innymi:
a) przebudowę i rozbudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, podział na szatnie dla chłopców w części istniejącej oraz szatnię dla dziewcząt w części dobudowanej.
b) wymianę istniejącej ugiętej konstrukcji dachu na nową stalową, nowe pokrycie dachowe, przemurowanie filarów międzyokiennych, wymianę posadzki w sali gimnastycznej, roboty wykończeniowe.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany 0 Wymagany X

Okres w miesiącach:  lub dniach: 
lub data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 31/07/2007 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
5 000 PLN - Wadium wnosi się przed złożeniem oferty

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
3) Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min. 1 000 000 złotych potwierdzony sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres (warunek punktowany).
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
4) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone polisą a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym w/w ubezpieczenie Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
5) Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającym na wykonaniu co najmniej: budowy lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 1 900 m3 hali/sali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. W załączniku podać wartość, datę i miejsce wykonania robót, obiektów wraz z informacjami od poprzednich Zamawiających określających i potwierdzających zakres rzeczowy i finansowy robót, oraz że roboty te zostały wykonane należycie (warunek punktowany).
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
6) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń i kwalifikacjami polegającymi na tym, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. Osoba wskazana powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Do załącznika dołączyć: kserokopię uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Załączyć informacje na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynność. Dla kierownika budowy należy załączyć dokumenty potwierdzające, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym złożonością z zakresem przedmiotu zamówienia, np. informacje od inwestorów lub kserokopie wybranych stron z dzienników budowy. Za zakres porównywalny należy rozumieć, że osoba ta była kierownikiem robót co najmniej na obiektach : budowy lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 1 900 m3 hali/sali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną.
Należy dołączyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w celu potwierdzenia , że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przewiduje zaproszenie do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy uzyskali łącznie najwyższą ilość punktów przyznanych za: 1) Ocena-punktacja warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie średniorocznego obrotu. Wysokość obrotu = 1 000 000zł - 0 pkt; < lub = 2 000 000 zł - 1 pkt i dla średniorocznego obrotu > 3 000 000 zł - 2 pkt. 2) Ocena-punktacja warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia na podstawie ilości wykonanych zamówień tj.polegającym na wykonaniu między innymi: budowy lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 1 900 m3 - hali/sali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną- za 1 zamówienie - 0 pkt; za 2 zamówienia - 1 pkt i za 3 i więcej - 2 pkt. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia dla II etapu postępowania oraz wskaże termin i miejsce złożenia ofert.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, oraz że spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, określający miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawca musi złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie finansowe wg załącznika nr 2 do Wniosku - o posiadanych średniorocznych obrotach w wysokości min. 1 000 000 złotych, potwierdzonych sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres(warunek punktowany).
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu między innymi: budowy lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 1 900 m3 - hali/sali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Podać wartość, datę i miejsce wykonania robót, obiektów wraz z informacjami od poprzednich Zamawiających określających i potwierdzających zakres rzeczowy i finansowy robót, oraz że roboty te zostały wykonane należycie (warunek punktowany).
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby które będą wykonywać obowiązki na danych stanowiskach posiadają wymagane uprawnienia (warunek punktowany).
Osoba wskazana powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Do załącznika dołączyć: kserokopię uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Załączyć informacje na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynność. Dla kierownika budowy należy załączyć dokumenty potwierdzające, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym złożonością z zakresem przedmiotu zamówienia, np. informacje od inwestorów lub kserokopie wybranych stron z dzienników budowy. Za zakres porównywalny należy rozumieć, że osoba ta była kierownikiem robót co najmniej na obiektach : budowy lub przebudowy obiektu o kubaturze co najmniej 1 900 m3 hali/sali sportowej lub hali o innym przeznaczeniu lecz podobnej złożoności, np. salon samochodowy, supermarket, hala produkcyjna z częścią biurowo-techniczną, np. referencje od inwestorów lub kserokopie wybranych stron z dzienników budowy.
Dołączyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeśli z dokumentów, o których mowa wyżej nie będzie wynikał fakt opłacenia polisy, Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający opłacenie wszystkich składek wymagalnych na dzień złożenia wniosku.
8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego - załączyć pełnomocnictwo.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załacznikami i Informacje ogólne - Etap I postępowania można uzyskać ze strony internetowej Zamawiającego www.legnica.eu.SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony 0
Przetarg ograniczony X
Negocjacje z ogłoszeniem 0
Dialog konkurencyjny 0
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców 
lub minimalna liczba 5 / maksymalna liczba 20
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena X
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 0

Kryteria
1.
2.
3.
4.
5. Znaczenie
Kryteria
6.
7.
8.
9.
10. Znaczenie

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak 0 nie X
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
Opłata (o ile dotyczy) Waluta:
Warunki i sposób płatności:


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data: 20/11/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Inne:
IV.3.5) Termin związania ofertą
Do : // (dd/mm/rrrr)
lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina:
Miejsce Urząd Miasta Legnica, Legnica, Plac Słowiański 8, pokój 208


SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
tak 0 nie X
Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 03/11/2006(dd/mm/rrrr)
ZAŁĄCZNIK A
I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
Adres pocztowy:
Plac Słowiański 7
Miejscowość:
Legnica Kod pocztowy:
59-220 Województwo:
dolnośląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Mirosława Jujeczka
Tel.:
076-7212324

E-mail:
zamowienia.publiczne@legnica.eu Fax:
076-7212115
Adres internetowy (URL):
www.legnica.eu


II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa: Urząd Miasta Legnicy

Adres pocztowy:
Plac Słowiański 7
Miejscowość:
Legnica Kod pocztowy:
59-220 Województwo:
dolnośląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Irena Rewera
Tel.:

076-7212322
E-mail:
Zamowienia.publiczne.@legnica.eu Fax:
076-7212325
Adres internetowy (URL):III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /OFERTY
Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
Adres pocztowy:
Plac Słowiański 8, pokój 208
Miejscowość:
Legnica Kod pocztowy:
59-220 Województwo:
dolnośląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Irena Rewera
Tel.:

076-7212326
E-mail:
zamowienia.publiczne@legnica.eu Fax:
076-7212115
Adres internetowy (URL):
www.legnica.eu

Metadane

Data wytworzenia : 03.11.2006
Data publikacji : 03.11.2006
Data modyfikacji : 03.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL