Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/5314,Modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-miasta-Legnicy-poprzez-zalozenie-bazy-.html
18.05.2024, 08:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy poprzez założenie bazy danych ewidencji budynków i lokali - części opisowej operatu w systemie EGB2000 oraz aktualizację obiektowej numerycznej mapy katastralnej w systemie GeoKataster

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
(076) 72-12-322
  Faks:
(076) 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy poprzez założenie bazy danych ewidencji budynków i lokali - części opisowej operatu w systemie EGB2000 oraz aktualizację obiektowej numerycznej mapy katastralnej w systemie GeoKataster
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
(076) 72-12-322
  Faks:
(076) 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy poprzez założenie bazy danych ewidencji budynków i lokali - części opisowej operatu w systemie EGB2000 oraz aktualizację obiektowej numerycznej mapy katastralnej w systemie GeoKataster
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy poprzez założenie bazy danych ewidencji budynków i lokali - części opisowej operatu w systemie EGB2000 oraz aktualizację obiektowej numerycznej mapy katastralnej w systemie GeoKataster w zakresie: - uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych m. Legnicy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie ewidenjcji gruntów i budynków, - modyfikacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków m.Legnicy do wymagań określonych w rozporządzeniu,
- poprawa funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych i umożliwienie wykorzystania tych danych na potrzeby określone w art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym przygotowanie danych do powszechnej taksacji nieruchomości. Charakterystyka obiektu objętego opracowaniem : powierzchnia 5625 ha, liczba obrębów ewidencyjnych 40, liczba arkuszy map ewidencyjnych 248, liczba działek ewidencyjnych 23.666, liczba jednostek rejestrowych 12.201, liczba budynków 20.299 ( w tym mieszkalnych 6.065), liczba lokali 45.800 ( w tym niemieszkalnych 3800), struktura użytków gruntowych (użytkowanie gruntów na obszarze miasta Legnicy) : użytki rolne 2.268 ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 413 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 2.648 ha, grunty pod wodami 92 ha, użytki ekologiczne 23 ha, nieużytki 46 ha, tereny różne 139 ha.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 74.27.43.30-0
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Usługa o wartości powyżej 130.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2007-03-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
-Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 oraz spełnia warunki art 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publiczych
-Wykonawca prowadzi działalność w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz posiada licencje w zakresach Geo-Media Professinal i EGB 2000
- Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat - a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 zamówienia związane z założeniem lub modernizacją ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000 i GeoKataster, w tym min. 1 zamówienie w bazie danych ORACLE
- Wykonawca posiada personel- min. 2 osoby posiadające uprawnieniaw dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art 43 pkt 1 i2 ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" ( Dz. u. nr 100 z 1989r. , poz. 1068 - z późniejszymi zmianami)
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-11-08 Cena (o ile dotyczy) 30

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-11-15
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-11-15 Miejsce
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 7
pokój nr 9
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-09-22

Metadane

Data wytworzenia : 22.09.2005
Data publikacji : 23.09.2005
Data modyfikacji : 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony