Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 09:47

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa parkingu z dojazdem do pawilonu ul. Gwiezdna 35 w Legnicy

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Elżbieta Rybacka
  Adres:
pl. Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
(076)7212115
  Faks:
(076)7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Elżbieta Rybacka i Violetta Piwońska
  Adres:
pl. Słowiański 7, pok. 24 i 22
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076)7212326 i 7212322
  Faks:
+48(076)7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Elżbieta Rybacka
  Adres:
pl. Słowiański 7, pok. 24
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076)7212326
  Faks:
+48(076)7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Budowa parkingu z dojazdem do pawilonu ul. Gwiezdna 35 w Legnicy
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Budowa parkingu
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica, ul. Gwiezdna
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 45.23.31.24-4
  Dodatkowe przedmioty
45.23.24.10-9
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Zakres obejmuje budowę 5 ogólnodostępnych miejsc postojowych od strony ul. Górniczej wraz z przebudową odcinka chodnika oraz budowę drogi dojazdowej z włączeniem do ul. Górniczej z 8 miejscami postojowymi., a) obiekty drogowe: jezdnie - 405 m2; chodnik - 234 m2, b) obiekty liniowe sieci sanitarnych: przyłącze sieci kanalizacji deszczowej śr. 200 mm PCV - 2 mb; studzienka rewizyjna śr. 1200 mm - 1 szt.; wpust deszczowy z osadnikiem i koszem - 1 szt., c) likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym: dwudzielne rury osłonowe PCW 75 mm na kablach elektrycznych - 72 m; dwudzielne rury osłonowe PCW 110 mm na kablach elektrycznych - 9 m; rezerwa rura osłonowa PCW 160 mm - 10 m. Materiał Zamawiającego: kostka betonowa gr. 8 cm i 6 cm, krawężniki 15x30 cm oraz rury osłonowe.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2005-11-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) Spełnia warunki określone w art.22 ust.1. pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Posiada średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych w wysokości min. 300.000 zł. c) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie. d) Dysponuje wykwalifikowanym personelem : Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń dla branży drogowej z doświadczeniem jako kierownik budowy na co najmniej jednym podobnym zamówieniu, odpowiadajacym swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia. e) Wykonają siłami własnymi nie mniej niż 60% zakresu rzeczowego robót.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-10-05 Cena (o ile dotyczy) 30 zł

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-10-07
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-10-07 Miejsce
Urząd Miasta, pl. Słowiański 7, pok. 9. UWAGA: Cena SIWZ 30 zł, w tym: Rozdzieł 4 - 25 zł; Rozdział 1, 2, 3, 5 - 5 zł.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-09-21

Metadane

Data wytworzenia : 21.09.2005
Data publikacji : 28.09.2005
Data modyfikacji : 28.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL