Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/4567,Przetarg-nieograniczony-na-Wykonawce-Projektu-budowlanego-i-wykonawczego-dla-zad.html
21.05.2024, 11:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
ulicy Gniewomierskiej w Legnicy.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.
2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Elżbieta Rybacka – inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 24, tel. (076) 72-12-326, fax (076) 72-12-325 w godz. 8.00 - 15.00,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, (076) 72-12-325 w godz. 8.00 –15.00
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
4. Tytuł zamówienia :
przetarg nieograniczony na Wykonawcę Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
ulicy Gniewomierskiej w Legnicy.
5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1
oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub na
wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22.
6. Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ulicy
Gniewomierskiej w Legnicy (od Ronda Bitwy Legnickiej 1241r. do granic miasta o długości ok. 1300 m) w podziale na dwa Etapy:
Etap I -opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na przebudowę ulicy Gniewomierskiej na drogę klasy GP odcinek od km 0+000 (od ronda) do ok. km 0+900 opracowanie dokumentacji łącznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowę - odcinek ok. 900 m.
Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont nawierzchni jezdni odcinek
od ok. km 0+900 ul. Gniewomierskiej do granic miasta - odcinek ok. 400 m (opracowanie dokumentacji w zakresie
niezbędnym do zgłoszenia robót do właściwego organu).
W dniu 17.08.2006r. o godz. 10.00 w pok. nr 24 Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7 Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców.
6.1. Zakres robót obejmuje między innymi :
a) sporządzenie koncepcji przebudowy ulicy Gniewomierskiej podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
b) sporządzenie wniosku i uzyskanie nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów i usunięcia kolizji,
d) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:
·branży drogowej, w tym między innymi: droga dwujezdniowa czteropasmowa z pasem rozdziału, chodnik, ścieżki
rowerowe oraz organizacji ruchu na czas robót i docelowej, inwentaryzację drogową, pomiary ruchu drogowego,
·branży sanitarnej - odprowadzenie wód deszczowych,
·branży elektrycznej - oświetlenia ulicy,
·projekt przepustów,
·terenów zielonych,
·projekty w zakresie przebudowy kolidujących sieci i obiektów
e) sporządzenie mapy do celów projektowych,
f) dokumentacja, badania geotechniczne,
g) przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania z podziałem na branże i na etapy I i II,
h) kosztorys inwestorski z podziałem na branże i etapy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra. Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389).
i) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 09.02.2004r. nr 19 poz. 177) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U.nr 202 poz. 2072),
k) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne, oceny oddziaływania na środowisko w imieniu
Zamawiającego.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie jw. Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
Dokumenty wskazane w pkt. 6.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również w formie elektronicznej na płycie CD sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych
( Dz. U .05.212.1766) oraz Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).
6.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako: 74 232 200-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6.3. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić między innymi:
a) uzgodnienia z użytkownikami terenu i uzbrojenia
b) uzgodnienia z Zamawiającym, Zarządcą drogi – Zarząd Dróg Miejskich Legnica
6.4. W obrębie oddziaływania planowanej inwestycji znajduje się teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Legnickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej- Obszar Legnica Uchwała nr IX/71/99 z dnia 29.03.1999r.,
XXIII/243/04 z dnia 28.06.2004r. - szczegółowe informacje na stronie internetowej www.legnica.um.gov.pl/pl/site/
i nwestycje/planyz agospodarowania. Również w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej Legnicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywane są mpzp, które obejmują teren inwestycji:
a) dla terenu lotniska w Legnicy oraz terenów przyległych Uchwała nr XII/83/03 z dnia 24.07.2003r.
b) dla rejonu os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A-4 Uchwała nr XVIII/180/04 z dnia 23.02.2004r. dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszar Legnica Uchwała nr XXXVI/387/05 z dnia 27.06.2005r.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku na podstawie
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
a) P rojektant z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności d rogowej, jako koordynator prac
projektowych z kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem polegającymi na tym, że w okresie ostatnich 3 lat
był projektantem co najmniej jednego zadania porównywalnego rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia,
wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć
w związku z wykonywaniem ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
b) Projektant z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków PIIB
i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
c) Projektant z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wpisany na listę członków PIIB
i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
ww. funkcji (nr uprawnień i nr pod jakim jest wpisany do Izby).
4) Wskazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Załączyć: kserokopie
uprawnień budowlanych dla poszczególnych branż, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB, informacje
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności np.: referencje, opinie lub kserokopie strony tytułowej projektu.
Ocena warunku wg załącznika nr 2 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie
5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca (projektant) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie. Załączyć wykaz usług, w którym należy podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi,
że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena warunku wg załącznika nr 3 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny :
waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
100%
RAZEM 100%
12 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą
elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.
13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Informacje administracyjne
1. Oferty należy składać do 24.08.2006r. do godziny 14.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy,
Plac Słowiański 8 ( II piętro )
2. Otwarcie ofert nastąpi 24.08.2006r o godzinie 14.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy,
Plac Słowiański 7 (parter)
3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
4. W d niu 17.08.2006r. o godz. 10.00 w pok. nr 24 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców.

Metadane

Data wytworzenia : 09.08.2006
Data publikacji : 09.08.2006
Data modyfikacji : 09.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony