Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 10:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie remontu kapitalnego zieleni Skweru Orląt Lwowskich-II etap, remont nawierzchni ciagów pieszych

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
(076)72-12-322
  Faks:
(076)72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Wykonanie remontu kapitalnego zieleni Skweru Orląt Lwowskich-II etap, remont nawierzchni ciagów pieszych
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie objejmuje:rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z przesortowaniem materiału rozbiórkowego, załadowaniem na środki transportu kołowego, wywiezieniem płyt chodnikowych ,wyładowaniem i złożeniem na wskazanym miejscu,rozebranie nawierzchni z mieszanek asfaltowych, załadowaniem na środki transportu i wyładowaniem i utylizacją gruzu,rozebranie i wywiezienie obrzeży betonowych z przesortowaniem materiału rozbiórkowego, załadowaniem wywiezieniem, wyładowaniem i utylizacją gruzu,wykonanie nawierzchni z kostki bazaltowej średniej, granitowej,w układzie paski i wzorki na podsypce z piasku z wykonaniem koryta stabilizacją podłoża,wywiezieniem ziemi i utyliacją ziemi na wysypisku,wykonanie nawierzchni z kostki bazaltowej i granitowej w układzie koła i wycinki kół na podsypce z piasku z wykonaniem koryta stabiliacja podłoża, wywiezieniem ziemi ,wykonanie obrzeża betonowego z wykonaniem ławy betonowej z wykonaniem wykopu pod ławę , osadzeniem obrzeża, wywiezieniem nadmiaru ziemi ,utylizacją ziemi na wysypisku.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 45.23.32.50-6
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2005-08-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 oraz spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Pzp.Wykonawca prowadzi działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia . Wykonawca posiada średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat w wysokości min.500 000 zł .Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe- zrealizował w ciągu ostanich 5 lat co najniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartoscią robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-06-10
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-06-10 Miejsce
Urząd Miata Legnica , Plac Słowianski 7 , pok .nr 9
( parter)
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-05-25

Metadane

Data wytworzenia : 25.05.2005
Data publikacji : 06.09.2005
Data modyfikacji : 06.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL