Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/4264,Udzielnie-Gminie-Legnica-kredytu-zlotowego-inwestycyjnego-dlugoterminowego-na-sf.html
22.05.2024, 20:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udzielnie Gminie Legnica kredytu złotowego, inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji w kwocie do 26.781.000,- zł

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piowńska
  Adres:
Plac Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
+48 ( 076) 72-12-322
  Faks:
+48 (076) 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnioca.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
+48 (076) 72-12-322
  Faks:
+48 (076) 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
Dolnośląskie
  Telefon:
+48 (076) 72-12-322
  Faks:
+48 (076) 72-12-115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Udzielnie Gminie Legnica kredytu złotowego, inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji w kwocie do 26.781.000,- zł
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
kwota kredytu do 26.781.000,- zł ; kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy; spłata kredytu w okresach miesięcznych do 30.12.2015r.; oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego opublikowanej w Rzczypospolitej w dniu 14.09.2005r.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 66.13.00.00-0
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
kredyt złotowy
wartość usługi powyżej 130.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2015-12-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
bank - zgodnie z ustawą "Prawo bankowe" - odpis z właściwego rejestru
według siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr 51  poz. 1147
z dnia 2005-03-15

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. marża banku : 60

2. prowizja od kredytu : 40

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-10-11 Cena (o ile dotyczy) 180

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-10-17
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-10-17 Miejsce
Urzad Miasta legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 9
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-09-08

Metadane

Data wytworzenia : 08.09.2005
Data publikacji : 12.09.2005
Data modyfikacji : 12.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony