Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/4113,Przetarg-nieograniczony-na-wybor-Wykonawcy-zadania-inwestycyjnego-pn-Budowa-zato.html
21.05.2024, 11:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Okulickiego w Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.. Budowa zatoki parkingowej przy
ul. Okulickiego w Legnicy.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
PREZYDENT MIASTA LEGNICY działający w imieniu Gminy Legnica.
2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Jan Illing - inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 25, tel. (076) 72-12-324, w godz. 800 - 1500.
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 8.00 - 15.00.
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
4. Tytuł zamówienia :
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki parkingowej przy
ul. Okulickiego w Legnicy.
5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego ; Tryb zamówienia ; przetarg nieograniczony zgodnie z art.10
ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria - roboty budowlane.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub
na wniosek Wykonawcy za opłatą 18 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac
Słowiański 7, pokój nr 22.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
Budowa zatoki parkingowej o 20 miejscach parkingowych przy ul. Okulickiego w Legnicy. Nawierzchnia z kostki
betonowej koloru szarego z rozdzieleniem poszczególnych stanowisk postojowych 1-rzędem kostki czarnej:
- powierzchnia - 237 m2
- krawężnik betonowy 15x30 cm (obramowanie zewnętrzne) - dł. 66 m
- krawężnik betonowy 12x25 cm (krawędź od strony jezdni) - dł. 53 m.
6.1. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie :
a) Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka starego krawężnika,
- wykonanie koryta,
b) Roboty drogowe:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK wzór Behaton, koloru szarego i czarnego.
6.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako:
45 223 300-9 - Parkingi
7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 22.09.2006r.
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
ustawy pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 do Rozdziału 2 siwz Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku na podstawie
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej i kwalifikacjami polegającymi na
tym, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu
zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
Wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć:
kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB oraz załączyć informacje na
temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokument potwierdzający, że był kierownikiem, robót na co
najmniej jednym zadaniu porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia np.: referencje, opinie lub
kserokopie wybranych stron z dzienników budowy. Ocena warunku wg załącznika nr 2 do Rozdziału 2 siwz Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie.
4) Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min.
1 000 000 złotych potwierdzony sprawozdaniem finansowym albo jego częścią, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo
jego części, oraz informację dodatkową a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności ; za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Ocena warunku wg załącznika nr 4 do Rozdziału 2 siwz Instrukcji dla Wykonawców. Ocena warunku wg
załącznika nr 4 do Rozdziału 2 siwz Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 do Rozdziału 2 siwz Instrukcji dla Wykonawców. W załączniku podać wartość oraz datę wykonania i miejsce wykonania wraz z dokumentami
od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny :
waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
100%
RAZEM 100%
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą
elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji.
2
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu
i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą s trony jest forma pisemna.
13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Informacje administracyjne
1. Oferty należy składać do 16.08.2006r. do godziny 13.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnica, Plac
Słowiański 8 ( II piętro).
2. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2006r. o godzinie 13.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7
(parter).
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 09.08.2006
Data publikacji : 09.08.2006
Data modyfikacji : 09.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony