Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Zakup samochodu osobowego 5-cio osobowego, 4 drzwiowego typu sedan”. Numer sprawy: IM 341-7/6/2006

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Zakup samochodu osobowego 5-cio osobowego, 4 drzwiowego typu sedan”.
Numer sprawy: IM 341-7/6/2006
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Zygmunt Podlaski – Dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8,
pokój nr 101, tel. (076) 72-12-191, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322,
fax. (076) 72-12-325, w godz. 800 –1500,
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Zakup samochodu osobowego 5-cio osobowego, 4 drzwiowego typu sedan”.
Numer sprawy: IM 341-7/6/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 -
z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawy.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

34110000-1-samochody osobowe

8. Opis przedmiotu zamówienia :
2.Zamówienie obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego, 5-cio osobowego i 4- drzwiowego
typu sedan - rok produkcji 2006 :
- silnik :
- pojemność 2000 cm3
- moc od 120 KM do 150 KM
- paliwo etylina bezołowiowa
- norma emisji spalin EU 4
- zużycie paliwa średnio 100km 5 – 9 litrów etyliny bezołowiowej
- przeniesienie napędu - koła przednie
- skrzynia przekładniowa - manualna, pięciostopniowa
- nadwozie - 4 drzwiowe, pięciomiejscowe typu sedan
- pojemność bagażnika - od 500 – 1200 litrów
- kolor – czarny metalizowany
- obręcze kół - ze stopów lekkich R16
- opony zimowe - 1 komplet + felgi
- koło zapasowe - 1 szt

Wyposażenie – minimum :
- 9 poduszek powietrznych,
- ABS z układem podziału siły hamowania EBD,
- BA układ wspomagania hamowania,
- VSC układ stabilizujący tor jazdy,
- TRC układ kontroli trakcji,
- ***** - 5 gwiazdek w teście bezpieczeństwa EuroNcap,
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
- immobilizer,
- autoalarm z sygnalizacją świetlną i dzwiękową,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- komputer pokładowy,
- elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne , lusterka boczne,
- antena w szybie,
- lampy p/mgielne przednie,
- elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne,
- podłokietnik centralny przedni i tylny,
- tapicerka wewnętrzna ciemnoszara,
- składana i dzielona kanapa,
- kpl dywaników,
- wycieraczki z czujnikiem deszczu,
- przyciemniane szyby tylne.

2) Udzielenie gwarancji – minimum :
- 36 miesięcy lub 100.000 km na wszystkie podzespoły mechaniczne,
- 36 miesięcy na wady powłoki lakierniczej,
- 12 lat gwarancji perforacyjnej nadwozia.

3) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- auto zastępcze na czas trwania naprawy, tej samej klasy co przedmiot zamówienia,
- serwis do 50 kilometrów od siedziby zamawiającego.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : do 22. 12.2006r.

11. Sposób obliczenia ceny:
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością dostawy i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.
Cenę oferty oblicza się na podstawie:
a) wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - obliczonej w PLN,
b) wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN,
c) do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia do Formularza oferty – Rozdział 1.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

12. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

12.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
12.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12.4. Posiadają punkt lub punkty serwisowe w obrębie 50 km od siedziby Zamawiającego – miasta Legnicy
Ocena spełniania warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 3 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty: 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty – 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga


14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
14.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
14.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
14.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16. Oferty należy składać do 12.12.2006r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

17. Otwarcie ofert nastąpi 12.12.2006r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL