Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej w Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej w Legnicy.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Brygida Łukaszewicz – inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 25, tel. (076) 72-12-326, fax. (0-76) 72-12-325, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (0-76) 72-12-325, w godz. 800 –1500
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł zamówienia :
przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej w Legnicy.

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – roboty budowlane.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub
na wniosek Wykonawcy za opłatą 110 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22.

6. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej wraz z uzbrojeniem i odgałęzieniami od sieci głównej do granic posesji umożliwiającymi włączenie hydrantów podziemnych i przyłączy wodociągowych dla poszczególnych odbiorców.

6.1. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie :
a) roboty przygotowawcze:
- rozebranie konstrukcji asfaltowej jezdni ul. Pawickiej,
b) roboty ziemne,
c) roboty instalacyjne:
- budowa sieć wodociągowej z rur PE -HD De 110 o długości ok. 476,3 m, wraz z osprzętem, hydrantami p. poż. na sieci głównej,
- budowa odgałęzień z rur De110 PE, De 90 PE, De 40 PE, De 32 PE, De 80 żel. od sieci głównej do granic posesji i hydrantów o łącznej dł. ok. 22,8m wraz z osprzętem,
- wykonanie przejścia wodociągu przewiertem pod drogą – wodociąg De 32PE, rura ochronna Dn 80 o dł. ok. 7,0m, wodociąg De 110 PE, rura ochronna Dn 200 o dł. ok. 7,0m.
d) odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych do stanu istniejącego w tym
- odtworzenie konstrukcji asfaltowej jezdni w ul. Pawickiej – wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinkach prowadzonych robót.
Szczegółowy zakres robót określa Rozdział 4 i 5 SIWZ wraz z przedmiarem robót.

6.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg
7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.05.2007r
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3) Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min. 1 000 000,00 potwierdzony sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Ocena warunku wg załącznika nr 4 do Rozdziału 2 siwz - Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
4) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko i wymagane uprawnienia i kwalifikacje :
Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży sanitarnej, i kwalifikacjami polegającymi na tym, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji

Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji


Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców. Osoby wskazane w załączniku nr 2 powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć: kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB oraz załączyć informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dla kierownika budowy dokument potwierdzający, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia np.: referencje, opinie lub kserokopie strony tytułowej projektu.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie.
5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 do Rozdziału 2 siwz – Instrukcji dla Wykonawców. W załączniku podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie

10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny :
waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga 100%
RAZEM 100%


12 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Informacje administracyjne

1. Oferty należy składać do 20.12.2006r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 8 ( II piętro )
2. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2006r o godzinie 10.15 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 7 (parter)
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2006
Data publikacji : 15.12.2006
Data modyfikacji : 15.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL