Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/3812,Przetarg-nieograniczony-na-wybor-Wykonawcy-zadania-inwestycyjnego-pn-Budowa-zato.html
21.05.2024, 12:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Świętokrzyskiej w Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki parkingowej przy
ul. Świętokrzyskiej w Legnicy.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
PREZYDENT MIASTA LEGNICY działający w imieniu Gminy Legnica.
2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Jan Illing - nspektor Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 25, tel. (076) 72-12-324, w godz. 800 - 1500.
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 8.00-15.00
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
4. Tytuł zamówienia :
„Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki parkingowej przy
ul. Świętokrzyskiej w Legnicy.
5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego ; Tryb zamówienia ; przetarg nieograniczony zgodnie z art.10
ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria -roboty budowlane.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub
na wniosek Wykonawcy za opłatą 18 zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac
Słowiański 7, pokój nr 22.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
Budowa zatoki parkingowej o 29 miejscach parkingowych przy ul. Świętokrzyskiej w Legnicy. Nawierzchnia z kostki
betonowej koloru szarego z rozdzieleniem poszczególnych stanowisk postojowych 1-rzędem kostki czarnej:
- powierzchnia - 342 m2
- krawężnik betonowy 15x30 cm (obramowanie zewnętrzne) - dł. 156 m
- krawężnik betonowy 12x25 cm (krawędź od strony jezdni) - dł. 85m.
6.1. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie :
a) Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka starego krawężnika,
- wykonanie koryta,
b) Roboty drogowe:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK wzór Behaton, koloru szarego i czarnego.
6.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako:
45 223 300-9 - Parkingi
7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 10.10.2006r.
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
ustawy pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 do Rozdziału 2 siwz ; Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2) Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku na podstawie
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej i kwalifikacjami polegającymi na
tym, że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu
zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
Wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć:
kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB oraz załączyć informacje na
temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokument potwierdzający, że był kierownikiem, robót na co
najmniej jednym zadaniu porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia np.: referencje, opinie lub
kserokopie wybranych stron z dzienników budowy. Ocena warunku wg załącznika nr 2 do Rozdziału 2 SIWZ ;
Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie.
4) Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min.
1 000 000 złotych potwierdzony sprawozdaniem finansowym albo jego częścią, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo
jego części, oraz informację dodatkową a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
Ocena warunku wg załącznika nr 4 do Rozdziału 2 siwz ; Instrukcji dla Wykonawców. Ocena warunku wg
załącznika nr 4 do Rozdziału 2 siwz ; Instrukcji dla Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane
należycie. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 do Rozdziału 2 SIWZ Instrukcji
dla Wykonawców. W załączniku podać wartość oraz datę wykonania i miejsce wykonania wraz z dokumentami
od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny :
waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
100%
RAZEM 100%
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
2
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą
elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji.
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu
i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą s trony jest forma pisemna.
13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Informacje administracyjne
1. Oferty należy składać do 16.08.2006r. do godziny 13.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 8 ( II piętro).
2. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.200r. o godzinie 14.00 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 7 (parter).
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 09.08.2006
Data publikacji : 09.08.2006
Data modyfikacji : 09.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony