Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont kapitalny Skweru Orląt Lwowskich w Legnicy - III etap.

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydenta Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowiienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczme@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Remont kapitalny Skweru Orląt Lwowskich w Legnicy - III etap.
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Remont kapitalny Skweru Orląt Lwowskich- III etap w zakresie :
1)roboty rozbiórkowe :
istniejących nawierzchni asfaltowych alejek – 534,5 m2
obrzeży betonowych – 358 m
demontaż nakryw murków – 410 m
2)roboty ziemne – 182 m3
3)zdjęcie warstwy gruntu z terenów zielonych – 557 m3
4)budowa studni chłonnych – 2 szt.
5)wykonanie nawierzchni alejek z kostki kamiennej na podsypce piaskowej – 532 m2
6)wykonanie obrzeży betonowych – 358 m
7)renowacja murka oporowego z piaskowca :
nakrywy – 194 m2
okładzina – 255 m2
8)wykonanie trawnika z rolki – 5.703 m2
9)sadzenie drzew i krzewów –łącznie 241 szt.
10)sadzenie bylin – 477 m2
11)ręczne rozebranie i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 21,5 m2
12)rozebranie i ułożenie obrzeży betonowych – 27,75 m2
13)ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli – 102,3 m
14)schody wykonane bez podbudowy ze stopnicami z dwóch warstw płyt chodnikowych – 6,5 m
15)przyłącze wodociągowe z rur PE łączonych na wcisk – 10 m
16)zasuwa typu „ E” kołnierzowa z obudową o średnicy 50 mm – 1 kpl
17)studnia wodomierzowa z kręgów betonowych - 1 szt.
18)przewody wodociągowe z rur PE łączonych na wcisk o średnicy 63 mm – 110 m
19)rurociągi montażowe do zraszaczy o średnicy 25 mm w wykopie – 415 m
20)rurociągi montażowe do zraszaczy o średnicy 32 mm w wykopie – 340 m
21)zraszacz ogrodowy wynurzalny turbinowy regulowany o zasięgu wyrzutu do 5 m- 11 szt.
22)zraszacz ogrodowy wynurzalny turbinowy regulowany o zasięgu wyrzutu do 9 m- 30 szt.
23)zraszacz ogrodowy wynurzalny wahadłowy, szerokość zraszania 8-9 m- 8 szt.
24)skrzynka na 4 zawory automatyczne – 2 szt.
25)zawór automatyczny 24V – 8 szt.
26)zawór odwadniający do automatycznego odwadniania – 10 szt.
27)układanie kabli przyłączeniowych - 213 m
28)układanie kabla przedłużającego czujnika deszczu – 49 m
29)montaż szafki pomiarowej 2TL z fundamentem i wyposażeniem – 1 szt.

Szczegółowy zakres robót określa Rozdział 4 SIWZ –przedmiary robót oraz specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 45.23.32.53-7
  Dodatkowe przedmioty
77.30.00.00-1
45.23.21.21-6
45.23.10.00-5
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Powyżej 60.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2006-09-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy pzp.
2.Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
3.Posiadają średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych 2003, 2004, 2005 w wysokości min. 1 000 000 złotych potwierdzony sprawozdaniem finansowym zawierającym bilans i rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.
4.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzone polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym w/w ubezpieczenie Wykonawcy.
5.Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w celu obsadzenia podanych niżej
stanowisk:
1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej, bez ograniczeń , wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku
z wykonywaniem ww. funkcji
6.Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-07-10 Cena (o ile dotyczy) 45 PLN

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-07-17
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-07-17 Miejsce
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL