Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/3755,Przetarg-nieograniczony-na-wybor-Wykonawcy-zadania-inwestycyjnego-pn-Przebudowa-.html
21.05.2024, 11:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gruntowej na drogę z kostki polbruk w ul. Kanarkowej w Legnicy.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gruntowej na drogę z kostki polbruk w ul. Kanarkowej w Legnicy.
  Treść zamówienia:
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.
2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-325
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Elżbieta Rybacka – inspektor Wydziału Inwestycji
Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 25, tel. (076) 72-12-326, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Irena Rewera - podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 –1500
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu
4. Tytuł zamówienia :
przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gruntowej na drogę
z kostki polbruk w ul. Kanarkowej w Legnicy”.
5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10
ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – roboty budowlane.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.legnica.eu lub
na wniosek Wykonawcy za opłatą 40zł, w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac
Słowiański 7, pokój nr 22.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
Przebudowa drogi gruntowej na drogę z kostki polbruk w ul. Kanarkowej w Legnicy.
6.1. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie :
a) jezdnia z wjazdami i miejscami postojowymi - 1060 m2
b) tereny zieleni - 350 m2
c) regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych, studzienek, wpustów, studni telekomunikacyjnych itp. - 12 szt.
6.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych jako:
45 233 223-6 - Wymiana nawierzchni drogowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
9.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy
pzp. Ocena warunku wg załącznika nr 1 niniejszej instrukcji.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
9.2 Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku wg dokumentu określonego w pkt. 12 ppkt.12.3 niniejszej instrukcji.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
9.3 Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
Stanowisko i wymagane uprawnienia i kwalifikacje :
Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branży drogowej, i kwalifikacjami polegającymi na tym,
że był kierownikiem robót na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym rzeczowo z zakresem przedmiotu
zamówienia, wpisany na listę członków PIIB i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 niniejszej instrukcji. Osoba wskazana
w załączniku nr 2 powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do załącznika dołączyć:
kserokopie uprawnień budowlanych, potwierdzenie wpisu na listę członków PIIB oraz załączyć informacje na temat
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez niego czynności oraz dokument potwierdzający, że był kierownikiem robót na co najmniej
jednym zadaniu porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia np.: referencje, opinie lub kserokopie
dziennika budowy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. mogą spełnić łącznie.
9.4 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia
warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 3 niniejszej instrukcji. W załączniku podać wartość przedmiotu
robót, datę i miejsce wykonania wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że roboty
te zostały wykonane należycie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny :
waga
I. Cena oferty:
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
100%
RAZEM 100%
12 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
12.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdził każdorazowo fakt otrzymania drogą
elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji.
12.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i
zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
12.3 W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą s trony jest forma pisemna.
2
13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Informacje administracyjne
1. Oferty należy składać do 21.08.2006r. do godz. 13.30 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 8 ( II piętro )
2. Otwarcie ofert nastąpi 21.08.2006r. o godzinie 13.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnica,
Plac Słowiański 7 (parter)
3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 09.08.2006
Data publikacji : 09.08.2006
Data modyfikacji : 09.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony