Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/3551,Pielegnacja-zieleni-i-terenow-zielonych-zlokalizowanych-w-obiekcie-Palmiarni-prz.html
22.05.2024, 18:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni przy Al. Orła Białego w Legnicy”

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publicznne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 7
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 72-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Violetta Piwońska
  Adres:
Plac Słowiański 8 , pokój nr 208
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
076 72-12-322
  Faks:
076 710-12-325
  Poczta elektroniczna (e-mail):
zamowienia.publiczne@legnica.eu
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.eu
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni przy Al. Orła Białego w Legnicy”
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje : pielęgnację zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni przy
Al. Orła Białego w Legnicy zgodnie z poniższym zakresem prac do wykonywania :
1. Pielęgnacja zieleni :
1.1. pielęgnacja zieleni trwale nasadzonej i zgromadzonej na powierzchni 605m2
2. Utrzymanie porządku i czystości w obiekcie.
3. Ogrzanie obiektu Palmiarni o kubaturze 3.300 m3 – koszty te ponosi Zamawiający.
4. Obsługa egzotycznych ptaków – 22 sztuki
5. Obsługa techniczna:
6. Zakres prac do wykonywania na zewnątrz obiektu:
6.1. koszenie trawników o powierzchni około 60m² w cyklu 10 dniowym,
6.2. wykonywanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów 2 razy w sezonie
wegetacyjnym,
6.3. pielęgnacja roślin sezonowych, kwiatów i krzewów
6.4. utrzymanie porządku i czystości na posesji obiektu.
7. Udostępnienie obiektu do zwiedzania:
8. Zakup energii elektrycznej i wody –szacunkowe zużycie ww. mediów w załączniku nr 4 do poniższej instrukcji
9. Całodobowy dozór obiektu
10. Usuwanie awarii instalacji elektrycznej i wodociągowej.
11. Bieżąca konserwacja i naprawa elementów konstrukcyjnych palmiarni w tym: ciągów komunikacyjnych, schodków, pergoli i uzupełnianie ubytków szkła i polikarbonatu, wymiana pękniętych tafli z materiału zapewnionego przez Zamawiającego.
12. Utrzymanie czystości całego obiektu Zespołu Palmiarni.
13. Obowiązkowe usługi kominiarskie.
14. Opłata za zanieczyszczenie środowiska.
15. Wykonawca ubezpieczy obiekt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 77.30.00.00-3
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Powyżej 60.000 EURO.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2011-03-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku wg oświadczenia Wykonawcy.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku wg dokumentu.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – pielęgnacja zieleni- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg wykazu Wykonawcy.
W wykazie podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

4. Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 150.000 złotych.
Ocena spełnienia warunku wg ww. dokumentów.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

5. Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: w zakresie kadry kierowniczej pod względem kwalifikacji, a w szczególności do obsadzenia podanych niżej stanowisk:

1) mgr ogrodnictwa który będzie nadzorował prace związane z florą - 1 osoba, minimum 5 lat doświadczenia
2) personel pomocniczy o wykształceniu ogrodniczym lub rolniczym, 1 osoba która będzie wykonywała obsługę ogrodniczą i prace pielęgnacyjne fauny i flory.minimum 3 lata doświadczenia.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg wykazu Wykonawcy.
Osoby wskazane, jako personel odpowiedzialny za realizację zamówienia, powinny posiadać uprawnienia w odpowiedniej specjalności potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, ukończone kursy, specjalistyczne kwalifikacje. Do wykazu dołączyć: kserokopie uprawnień, ukończonych kursów itp.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2007-03-28
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2007-03-28 Miejsce
Urząd Miasta Legnica, pLac Słowiański 7, pokój nr 9.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-03-16

Metadane

Data wytworzenia : 16.03.2007
Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 16.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony