Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Zakup prasy dla Urzędu Miasta Legnica” Numer sprawy: IM 341-7/7/2006

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Zakup prasy dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-7/7/2006
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Beata Banaszek – inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8,
pokój nr 101, tel. (076) 72-12-193, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322,
fax. (076) 72-12-325, w godz. 800 –1500,
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Zakup prasy dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-7/7/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 -
z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawy.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

22200000-2 – gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego -Urząd Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 portiernia w dni robocze do godziny 700 prasy w niżej wymienionym asortymencie i ilościach :
Lp Nazwa Ilość
1. Dziennik Ustaw 5
2. Monitor Polski 5
3. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 1
4. Przegląd Obrony Cywilnej 1
5. Przegląd Komunalny 1
6. Przegląd Budowlany 1
7. Przegląd Samorządowy Zamówienia Publiczne 1
8. Przegląd Podatkowy 1
9. Rachunkowość 1
10. Rachunkowość Budżetowa 2
11. Finanse Komunalne 1
12. Głos Nauczycielski 1
13. Poradnik Gazety Prawnej 2
14 Gazeta Samorządu i Administracji 2
15. Polityka 2
16. Serwis Prawno-Pracow. 1
17. Służba Pracownicza 1
18. Specjalista ds. BHP 1
19, Samorząd Terytorialny 1
20, Geodeta 1
21. Newsweek Polska 1
22. Gazeta Wrocławska 13
23. Orzecznictwo w/s samorządowych 1
24. Gazeta Prawna 6
25. Gazeta Wyborcza 4
26. Rzeczpospolita 22
27. Buchalter 1
28. Konkrety 4
29. Wspólnota 4
30. Technika w USC 1
31 Urbanista 1
32. Panorama Legnicka 2
33 Rejent 1
34. Panorama Dolnośląska 2
35. Zestaw Błyskawica Elek.CD 1
36. Zestaw biul. Cen robót CD 1
37. Monitor Zam. Publiczne 1
38. Zestaw inf. Kwart. Elekt. CD 1
49. Miesięcznik Organizacji pozarządowych 1

Wykonawca dostarczał będzie ww. prasę transportem własnym i na własny koszt sukcesywnie do Zamawiającego –Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, portiernia w dni robocze do godziny 700.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : do 31. 12.2007r.

11. Sposób obliczenia ceny:
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością dostawy i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.
Cenę oferty oblicza się na podstawie:
a) wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prasy) – obliczonej
w PLN,
b)wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN,
c)do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia do Formularza oferty – Rozdział 1.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

12. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
12.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
12.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty: 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty – 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
14.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
14.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
14.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16. Oferty należy składać do 15.12.2006r. do godziny 10.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

17. Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2006r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

18. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL