Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/29916,quotZakup-z-dostawa-sprzetu-komputerowego.html
22.05.2024, 20:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Zakup z dostawą sprzętu komputerowego”

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID  695508

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – t.j.)

3. Tryb zamówienia –tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275 
    pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – roboty budowlane.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych

6. Ofert oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z pkt. XI „Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go
ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty
.

 

Metadane

Data publikacji : 24.11.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony