Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie robót budowlanych i remontowych na potrzeby placówek oświatowych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – podzielone na cztery części.

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID  687175

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – t.j.)

3. Tryb zamówienia –tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275 
    pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – roboty budowlane.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych

6. Ofert oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z pkt. XI „Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go
ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty
.

 

7. Na potrzeby placówek oświatowych:

1) Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich

2) Szkoły Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego

3) Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 w Specjalnym Odrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej przy Zespole Placówek Specjalnych

4) Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

 

Metadane

Data publikacji : 08.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL