Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/2914,OGLOSZENIE-POSTEPOWANIA-O-ZAMOWIENIE-PUBLICZNE-O-WARTOSCI-PONIZEJ-60000-EURO-W-T.html
21.05.2024, 11:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica” Numer sprawy: (...)

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-4/1/2007
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Kalina Gabryel – Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 128, tel. (076) 72-12-334,
w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-4/1/2007

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

65000000-3 obiekty użyteczności publicznej

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje bieżące utrzymanie i eksploatację szaletów miejskich ( tradycyjnych i automatycznych) zlokalizowanych na terenie miasta Legnica zgodnie z zasadami i przepisami higienicznymi oraz utrzymania czystości i zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych w niżej wymienionym zakresie :
a)bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych zamontowanych w szaletach
b)zakup oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych w wyniku eksploatacji lub wandalizmu i nie nadających się do naprawy części zamiennych oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem szaletów,
c)utrzymanie w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia, zgodnie z załączonymi mapami,
d)zakup oraz uzupełnianie w szaletach środków czystości i higieny,
e)konserwacja stolarki okiennej i drzwi, malowania ścian i sufitów, naprawy tynków, posadzek o powierzchni do 1m2, czyszczenia, konserwacja, drobne naprawy rynien i rur spustowych oraz dachów /szalety tradycyjne/, mycia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych oraz daszków szaletów automatycznych,
f)ponoszenie wszelkich opłat związanych z dostawą mediów oraz wywozem nieczystości.

Wykaz szaletów publicznych :
a)ul. Piastowska,
b)ul. Czarnieckiego,
c)ul. Górnicza,
d)ul. Wrocławska/Plac Klasztorny,
e)ul. Szkolna,
f)Al. Orła Białego,
g)Al. Orła Białego – Kozi Staw /szalet automatyczny/,
h)ul. Brama Głogowska / szalet automatyczny/,
i)ul. Młynarska / szalet automatyczny/,
j)ul. Muzealna – Złotoryjska / szalet automatyczny/.

Godziny otwarcia szaletów tradycyjnych ustala się następująco:
a)szalet przy ul. Piastowskiej od 9.00 do 14.00
b)szalet przy ul. Czarnieckiego od 8.00 do 16.00
c)szalet przy ul. Górniczej od 8.00 do 18.00
d)szalet przy ul. Wrocławska/Plac Klasztorny od 10.00 do 18.00
e)szalet przy ul. Szkolnej od 10.00 do 13.00
f)szalet przy Al. Orła Białego od 14.00 do 18.00

9. Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert wariantowych i ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : od 01.02.2007r. – 31.12.2007r.

11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 2 (oświadczenie Wykonawcy) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty : 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 24.01.2007r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 24.01.2007r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2007
Data publikacji : 06.03.2007
Data modyfikacji : 06.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony