Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Legnicy”

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 542837

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami;  (zwanej dalej uPzp).

3. Tryb zamówienia –tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – usługi.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych

6. Ofert oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa
w formie  elektronicznej opatrzone  elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z pkt. XVI „Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL