Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO)”

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID  535293

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami.

     3. Tryb zamówienia –tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275   pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – dostawy.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).    

      5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych

6. Ofert oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z pkt. XI „Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go
ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty
.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL