Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2022, 15:37

Zamówienia publiczne w toku

Czwartek, 04 listopada 2021

„Kompleksowa obsługa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej w Parku Miejskim w Legnicy”

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID  531914

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami.

3. Tryb zamówienia –tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275 pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – usługi.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).    

     5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych

6. Ofert oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z pkt. XI „Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

 

UWAGA:  Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww.  podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL