Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

 1. Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja -     dostępna jestna stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 529493.

   2Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami.

   3. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1), art. 3 ust.1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art. 132 – 139 uPzp.; Kategoria – roboty budowlane.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny.  

5. Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w  art. 3 ust. 1 pkt 1) uPzp.

6. Ofertę, JEDZ-a  oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w  formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt XIV  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 swz.

7.  Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL