Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica”

1.Specyfikacja warunków zamówienia SWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 526445

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami;  (zwanej dalej uPzp).

3. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony  zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1),art. 3 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art. 132 – 139  uPzp.; Kategoria – dostawa.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków   Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej,
     a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.). 

5. Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w  art. 3 ust. 1 pkt 1) uPzp.

6. Ofertę, JEDZ-a  oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w   w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem   elektronicznym zgodnie z pkt. VI,  X,  XII-XIV,  XVI  i  XXI  "Instrukcji dla Wykonawców" IDW – Rozdział  2 swz.

7.  Złożenie oferty, JEDZ-a  oraz dokumentów lub oświadczeń  na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.    

Metadane

Data publikacji : 25.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL