Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Legnica”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID  400757

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – usługa.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U.z 2019 r., poz. 1145 t.j. - z późn. zm.) 

5. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6. Ofertę, JEDZ-a  oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w   w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt VI, VII. i  pkt XIII  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

7.  Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL