Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/24752,Przetarg-nieogranczony-na-Wybor-Wykonawcy-zadania-inwestycyjnego-pn-Renowacja-ka.html
22.05.2024, 20:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieogranczony na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej” w Legnicy

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 384317

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art.24aa i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – roboty budowlane.

4. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U.z 2019r., poz. 1145 t.j. z późn.zmianami).    

5. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

 

6. Ofertę pisemnie w oryginale oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

7. Zadanie będzie finansowane i rozliczane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Legnica.

 

Metadane

Data publikacji : 08.10.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony