Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/24705,Zakup-energii-elektrycznej-dla-jednostek-Gminy-Legnica.html
22.05.2024, 19:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 382641.

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.  

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa  i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – dostawy.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2019 r., poz. 1145 t.j.
     - z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6. Ofertę, JEDZ-a  oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca  sporządza i składa w   w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt VII. i  pkt XIII  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

7.  Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

Metadane

Data publikacji : 02.10.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony